Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.523.300 KM

PORESKI PRIHODI

6.389.520 KM  (51,02%)

NEPORESKI PRIHODI

2.503.780 KM  (19,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.865.000 KM  (14,89%)

PRIMICI OD IMOVINE

600.000 KM  ( 4,79%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.165.000 KM  ( 9,30%)

RASHODI:

12.523.300 KM

LIČNA PRIMANJA

2.697.500 KM  (21,54%)

MATERIJAL I USLUGE

1.242.915 KM  ( 9,92%)

TRANSFERI I DOZNAKE

7.076.435 KM  (56,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

107.080 KM  ( 0,86%)

OTPLATA DUGOVA

532.800 KM  ( 4,25%)

OSTALI RASHODI

120.000 KM  ( 0,96%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.389.520 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  4.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca4.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.488.350 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.488.350 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  49.820 KM
  • 716100 - Porez na dohodak49.820 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.840.550 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.840.550 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  6.800 KM
  • 719100 - Ostali porezi6.800 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.503.780 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  170.250 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija160.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine10.250 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.331.530 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse280.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.625.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse385.030 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)24.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi9.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  2.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.865.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  35.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti35.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.830.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.800.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora30.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 600.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  600.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava600.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.165.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  15.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza15.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  1.150.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva1.150.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.697.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.471.540 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.138.940 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 332.600 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  225.960 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca225.960 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.242.915 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.242.915 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.900 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju118.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.185 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara72.700 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje102.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa16.850 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge835.780 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 7.076.435 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.359.400 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade90.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima195.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.009.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo65.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.717.035 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima180.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama5.537.035 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 746.570 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  746.570 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada300.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme146.570 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje300.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 107.080 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  107.080 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje107.080 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 532.800 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  532.800 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja532.800 KM

OSTALI RASHODI 2018. 120.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  120.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva120.000 KM