Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.678.676 KM

PORESKI PRIHODI

2.464.934 KM  (43,41%)

NEPORESKI PRIHODI

1.242.742 KM  (21,88%)

TRANSFERI I DONACIJE

460.000 KM  ( 8,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.129.000 KM  (19,88%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

382.000 KM  ( 6,73%)

RASHODI:

5.678.676 KM

LIČNA PRIMANJA

1.476.134 KM  (25,99%)

MATERIJAL I USLUGE

1.347.642 KM  (23,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.267.900 KM  (22,33%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.502.000 KM  (26,45%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

10.000 KM  ( 0,18%)

OTPLATA DUGOVA

30.000 KM  ( 0,53%)

OSTALI RASHODI

45.000 KM  ( 0,79%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.464.934 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  98.050 KM
  • 714100 - Porez na imovinu98.050 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  200 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost50 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga150 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  413.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak413.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.952.984 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.952.984 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.242.742 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  135.742 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija127.742 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.087.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse121.000 KM
  • 722200 - Sudske takse5.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse560.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade169.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse219.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi13.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  20.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne20.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 460.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  460.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti460.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.129.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.129.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici1.129.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 382.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  382.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva382.000 KM
   • 995100 - Preneseni višak prihoda
    242.000 KM
   • 995100 - Neutrošena sredstva za investicije
    140.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.476.134 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.353.728 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.165.765 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 187.963 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  122.406 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca122.406 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.347.642 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.347.642 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju307.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge145.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara31.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva14.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje426.382 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa3.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge407.760 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.267.900 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.201.400 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade434.700 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima531.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama229.900 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima5.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  66.500 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade66.500 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.502.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.502.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.023.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme30.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava329.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje120.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  10.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje10.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  30.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja30.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 45.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  45.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva45.000 KM