Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.305.870 KM

PORESKI PRIHODI

1.669.620 KM  (72,41%)

NEPORESKI PRIHODI

615.250 KM  (26,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000 KM  ( 0,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

20.000 KM  ( 0,87%)

RASHODI:

2.305.870 KM

LIČNA PRIMANJA

985.100 KM  (42,72%)

MATERIJAL I USLUGE

548.420 KM  (23,78%)

TRANSFERI I DOZNAKE

473.350 KM  (20,53%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.000 KM  ( 0,87%)

OTPLATA DUGOVA

220.000 KM  ( 9,54%)

OSTALI RASHODI

30.000 KM  ( 1,30%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.669.620 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  400 KM
  • 713100 - Porezi na plaće400 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  128.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu128.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  383.842 KM
  • 716100 - Porez na dohodak383.842 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.156.778 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.156.778 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  100 KM
  • 719100 - Ostali porezi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 615.250 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  38.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija35.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  575.650 KM
  • 722100 - Administrativne takse145.050 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade285.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse115.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)8.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.100 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.100 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 20.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  20.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza20.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 985.100 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  902.890 KM
  • 611100 - Bruto plaće783.390 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 119.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  82.210 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca82.210 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 548.420 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  548.420 KM
  • 613100 - Putni troškovi5.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju27.800 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.500 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.020 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje263.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge183.600 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 473.350 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  468.350 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade185.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima137.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama91.750 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima39.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima5.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo10.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  5.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 29.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  29.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme10.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava19.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 20.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.000 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu20.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 220.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  220.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate220.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM