Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.718.980 KM

PORESKI PRIHODI

3.700.030 KM  (47,93%)

NEPORESKI PRIHODI

2.165.970 KM  (28,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.032.980 KM  (13,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

820.000 KM  (10,62%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.718.980 KM

LIČNA PRIMANJA

1.852.080 KM  (23,99%)

MATERIJAL I USLUGE

815.300 KM  (10,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.615.580 KM  (20,93%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.923.520 KM  (24,92%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

82.500 KM  ( 1,07%)

OTPLATA DUGOVA

1.330.000 KM  (17,23%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 1,30%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.700.030 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.060 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.060 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  110 KM
  • 713100 - Porezi na plaće110 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  735.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu735.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  250 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost250 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  693.300 KM
  • 716100 - Porez na dohodak693.300 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.270.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.270.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  310 KM
  • 719100 - Ostali porezi310 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.165.970 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  452.400 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija450.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.400 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.712.570 KM
  • 722100 - Administrativne takse176.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse370.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade764.500 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse345.070 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)48.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi9.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.032.980 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  732.980 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti732.980 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  300.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova300.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 820.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  820.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava700.000 KM
  • 811900 - Ostali kapitalni primici120.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.852.080 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.691.080 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.502.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 189.080 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  161.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca161.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 815.300 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  815.300 KM
  • 613100 - Putni troškovi4.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju250.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.300 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara44.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva38.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme7.600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje242.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.600 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge177.800 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.615.580 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.615.580 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade190.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima878.980 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama367.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima109.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima40.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.923.520 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.923.520 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.012.520 KM
  • 821300 - Nabavka opreme37.000 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava4.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava40.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje780.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 82.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  82.500 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate82.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 1.330.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  1.330.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate1.330.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM