Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.365.454 KM

PORESKI PRIHODI

3.095.500 KM  (48,63%)

NEPORESKI PRIHODI

2.467.200 KM  (38,76%)

TRANSFERI I DONACIJE

203.000 KM  ( 3,19%)

PRIMICI OD IMOVINE

343.084 KM  ( 5,39%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

256.670 KM  ( 4,03%)

RASHODI:

6.365.454 KM

LIČNA PRIMANJA

2.610.953 KM  (41,02%)

MATERIJAL I USLUGE

1.106.431 KM  (17,38%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.174.900 KM  (18,46%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

197.000 KM  ( 3,09%)

OTPLATA DUGOVA

395.000 KM  ( 6,21%)

OSTALI RASHODI

731.170 KM  (11,49%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.095.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  500 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak500 KM
   • 711100 - Porez na prihode od poljoprivrede i šumarstva
    500 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  635.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti635.000 KM
   • 713100 - Porezi na lična primanja
    600.000 KM
   • 713100 - Prihodi od samostalnih djelatnosti
    35.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  151.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu150.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone500 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.306.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.306.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.467.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  42.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente40.000 KM
   • 721200 - Prihodi od davanja u zakup objekata opštine
    40.000 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove2.000 KM
   • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove
    2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.415.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse80.000 KM
   • 722100 - Opštinske administrativne takse
    80.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse105.000 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za korištenje prostora javnih površina ili ispored poslovnog prostora u poslovne svrhe
    70.000 KM
   • 722300 - Komunalne takse na firmu
    35.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama2.048.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje šuma i šumskog zemljišta - sredstva za razvoj nerazvijenih dijelova opštine ostvarena prodajom šumskih sortimenata
    1.400.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    370.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    95.000 KM
   • 722400 - Naknade za korištenje mineralnih sirovina
    50.000 KM
   • 722400 - Naknada za ispuštanje otpadnih voda
    50.000 KM
   • 722400 - Naknada za zaštitu voda koju plaćaju vlasnici transportnih sredstava
    30.000 KM
   • 722400 - Naknada za obavljanje poslova u šumama u privatnom vlasništvu
    30.000 KM
   • 722400 - Komunalna naknada - GRAD
    10.000 KM
   • 722400 - Naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta
    10.000 KM
   • 722400 - Naknada za vodu za piće na javnom vodosnabdjevanju
    2.500 KM
   • 722400 - Naknada za upotrebljenu vodu
    500 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga182.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi Ustanove za predškolsko vaspitanje i obrazovanje
    180.000 KM
   • 722500 - Prihodi opštinskih organa uprave
    1.000 KM
   • 722500 - Vlastiti prihodi Narodne biblioteke
    1.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  200 KM
  • 723100 - Novčane kazne200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 203.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  3.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje3.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  200.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta200.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 343.084 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  342.084 KM
  • 813100 - Primici za zemljište342.084 KM
   • 813100 - Primici za gradsko građevinsko zemljište
    342.084 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova1.000 KM
   • 911400 - Primici od naplate zajmova datih fizičkim licima i domaćinstvima
    1.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 256.670 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  200.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost200.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  56.670 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti56.670 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.610.953 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.610.953 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.066.283 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih486.638 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata51.032 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)7.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.106.431 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.106.431 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga203.316 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal31.987 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene50.800 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje64.438 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja47.140 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge97.120 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine280.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi331.630 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.174.900 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  70.000 KM
  • 414100 - Subvencije70.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  515.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji515.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  576.900 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova576.900 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  13.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu8.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave3.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja2.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  65.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata50.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme15.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  75.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta15.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu60.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  10.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.10.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 197.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  197.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove197.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 395.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  395.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji395.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 731.170 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  25.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti25.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  73.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima73.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  557.500 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost200.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci357.500 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  55.670 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 55.670 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  20.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva20.000 KM