Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.911.745 KM

PORESKI PRIHODI

4.037.474 KM  (51,03%)

NEPORESKI PRIHODI

2.336.849 KM  (29,54%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.437.422 KM  (18,17%)

PRIMICI OD IMOVINE

100.000 KM  ( 1,26%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.911.755 KM

LIČNA PRIMANJA

2.171.561 KM  (27,45%)

MATERIJAL I USLUGE

1.921.296 KM  (24,28%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.459.636 KM  (43,73%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

50.000 KM  ( 0,63%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.037.474 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  600 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca600 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  598.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu598.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  100 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost100 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  786.410 KM
  • 716100 - Porez na dohodak786.410 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.651.864 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.651.864 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.336.849 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  49.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija26.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine23.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.282.749 KM
  • 722100 - Administrativne takse85.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse380.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.162.550 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse510.200 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)110.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi35.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.600 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.437.422 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.289.160 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.289.160 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  148.262 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova148.262 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  100.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava100.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.171.561 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.998.079 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.667.205 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 330.874 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  173.482 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca173.482 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.921.296 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.921.296 KM
  • 613100 - Putni troškovi26.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju183.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge225.550 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva29.200 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje642.750 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge760.796 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.459.636 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.574.976 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade43.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima919.600 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.288.626 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima190.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima100.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo33.750 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  884.660 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade849.660 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima35.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 309.262 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  309.262 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada100.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina148.262 KM
  • 821300 - Nabavka opreme45.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava16.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM