Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

18.241.500 KM

PORESKI PRIHODI

10.149.404 KM  (55,64%)

NEPORESKI PRIHODI

5.650.166 KM  (30,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.441.930 KM  (13,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

18.241.500 KM

LIČNA PRIMANJA

4.914.300 KM  (26,94%)

MATERIJAL I USLUGE

6.596.674 KM  (36,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.318.700 KM  (29,16%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.179.826 KM  ( 6,47%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.000 KM  ( 0,01%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

230.000 KM  ( 1,26%)

PORESKI PRIHODI 2018. 10.149.404 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  8.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca7.000 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća1.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  15.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće15.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.770.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.770.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  4.404 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.000 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga700 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga704 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  2.470.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak2.470.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.880.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.880.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.650.166 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  420.166 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija330.166 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine90.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.225.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse300.230 KM
  • 722300 - Komunalne takse870.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.254.300 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.270.600 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)507.370 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi22.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.441.930 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.441.930 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.441.930 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.914.300 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.504.750 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.819.900 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 684.850 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  409.550 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca409.550 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 6.596.674 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  6.596.674 KM
  • 613100 - Putni troškovi40.170 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju329.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge137.700 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara116.237 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva92.980 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme36.200 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje122.761 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa43.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge5.678.126 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.318.700 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.298.700 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade550.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.686.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama968.100 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima35.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima59.600 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  20.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama20.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.179.826 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.179.826 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada25.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina180.826 KM
  • 821300 - Nabavka opreme518.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava202.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje254.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje2.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 230.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  230.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva230.000 KM