Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.923.520 KM

PORESKI PRIHODI

326.800 KM  (16,99%)

NEPORESKI PRIHODI

168.050 KM  ( 8,74%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.428.670 KM  (74,27%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.923.520 KM

LIČNA PRIMANJA

649.900 KM  (33,79%)

MATERIJAL I USLUGE

317.190 KM  (16,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

240.430 KM  (12,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

5.000 KM  ( 0,26%)

PORESKI PRIHODI 2018. 326.800 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  12.000 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća12.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  13.500 KM
  • 714100 - Porez na imovinu13.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  49.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak49.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  252.300 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza252.300 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 168.050 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  28.550 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija28.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine50 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  139.500 KM
  • 722100 - Administrativne takse8.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse15.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade17.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse69.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.428.670 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  608.670 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti608.670 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  820.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova820.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 649.900 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  596.820 KM
  • 611100 - Bruto plaće498.500 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 98.320 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  53.080 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca53.080 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 317.190 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  317.190 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.610 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.900 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge28.600 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara25.900 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.520 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje74.200 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa6.560 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge123.900 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 240.430 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  230.430 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade6.730 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima46.700 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama54.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima55.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo68.000 KM
   • 614800 - Ostali tekući rashodi
    68.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  10.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 711.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  711.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada10.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina510.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme9.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava62.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje120.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 5.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  5.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva5.000 KM