Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.525.932 KM

PORESKI PRIHODI

4.925.650 KM  (46,80%)

NEPORESKI PRIHODI

1.532.244 KM  (14,56%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.711.000 KM  (16,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

250.000 KM  ( 2,38%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.107.038 KM  (20,02%)

RASHODI:

10.525.932 KM

LIČNA PRIMANJA

2.713.200 KM  (25,78%)

MATERIJAL I USLUGE

2.269.732 KM  (21,56%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.025.000 KM  (28,74%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.399.000 KM  (22,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

69.000 KM  ( 0,66%)

OSTALI RASHODI

50.000 KM  ( 0,48%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.925.650 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  453.600 KM
  • 714100 - Porez na imovinu453.600 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  735.220 KM
  • 716100 - Porez na dohodak735.220 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.736.830 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.736.830 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.532.244 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  160.629 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija159.922 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine707 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.371.215 KM
  • 722100 - Administrativne takse177.800 KM
  • 722300 - Komunalne takse284.400 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade312.900 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse557.215 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)38.900 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  400 KM
  • 723100 - Novčane kazne400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.711.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  45.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva45.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  816.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti816.000 KM
 • 733000 - Donacije
  150.000 KM
  • 733100 - Donacije150.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  700.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova700.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  250.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava250.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 2.107.038 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  2.107.038 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva2.107.038 KM
   • 995100 - Preneseni višak prihoda iz predhodne godine
    2.107.038 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.713.200 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.471.200 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.105.200 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 366.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  242.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca242.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.269.732 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.269.732 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju97.200 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge238.200 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara65.050 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme13.962 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.053.920 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.900 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge732.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.025.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.934.700 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.075.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima302.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama178.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima318.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima56.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo5.200 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.090.300 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.090.300 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.399.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.399.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada130.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.986.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme283.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 69.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  69.000 KM
  • 823500 - Otplate duga po izdanim garancijama69.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM