Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.242.050 KM

PORESKI PRIHODI

4.826.950 KM  (39,43%)

NEPORESKI PRIHODI

4.521.300 KM  (36,93%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.643.600 KM  (21,59%)

PRIMICI OD IMOVINE

250.000 KM  ( 2,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

200 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.242.050 KM

LIČNA PRIMANJA

2.999.327 KM  (24,50%)

MATERIJAL I USLUGE

1.508.658 KM  (12,32%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.484.385 KM  (36,63%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.065.680 KM  (25,04%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.000 KM  ( 0,16%)

OTPLATA DUGOVA

94.000 KM  ( 0,77%)

OSTALI RASHODI

70.000 KM  ( 0,57%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.826.950 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  400 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca400 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.250 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.250 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  273.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu273.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  2.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost2.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  630.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak630.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.779.650 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.779.650 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  140.650 KM
  • 719100 - Ostali porezi140.650 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.521.300 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  189.100 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija186.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine3.100 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  4.330.850 KM
  • 722100 - Administrativne takse147.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse450.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.565.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse280.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)310.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi578.850 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.350 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.350 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.643.600 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  129.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva129.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  843.900 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti843.900 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  674.500 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada674.500 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  996.200 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova996.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  250.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava250.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 200 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  200 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza200 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.999.327 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.759.512 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.289.542 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 469.970 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  239.815 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca239.815 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.508.658 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.508.658 KM
  • 613100 - Putni troškovi32.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju170.500 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge319.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara55.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva27.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme181.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje50.700 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa29.800 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge642.658 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.484.385 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.451.885 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.671.210 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima784.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama431.600 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima314.675 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima150.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo100.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.032.500 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade50.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama920.500 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima62.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.065.680 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  3.065.680 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.443.210 KM
  • 821300 - Nabavka opreme80.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava135.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.357.470 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 20.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate20.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 94.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  94.000 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu94.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 70.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  70.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva70.000 KM