Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

24.394.997 KM

PORESKI PRIHODI

6.176.700 KM  (25,32%)

NEPORESKI PRIHODI

11.272.910 KM  (46,21%)

TRANSFERI I DONACIJE

6.945.387 KM  (28,47%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

24.394.995 KM

LIČNA PRIMANJA

5.484.638 KM  (22,48%)

MATERIJAL I USLUGE

2.874.431 KM  (11,78%)

TRANSFERI I DOZNAKE

15.268.926 KM  (62,59%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

280.000 KM  ( 1,15%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 0,41%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.176.700 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  18.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca18.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.100 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  743.400 KM
  • 714100 - Porez na imovinu743.400 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.700 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.500 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga100 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga100 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.588.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.588.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.819.500 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.819.500 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 11.272.910 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.351.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija30.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.321.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  9.910.410 KM
  • 722100 - Administrativne takse180.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.590.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.040.450 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse537.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)512.460 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  11.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne11.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 6.945.387 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  6.160.387 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti6.160.387 KM
 • 733000 - Donacije
  3.000 KM
  • 733100 - Donacije3.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  630.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova630.000 KM
 • 812000 - Kapitalne potpore (grantovi)
  152.000 KM
  • 812300 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora152.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 5.484.638 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  4.990.098 KM
  • 611100 - Bruto plaće4.294.976 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 695.122 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  494.540 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca494.540 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.874.431 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.874.431 KM
  • 613100 - Putni troškovi17.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju201.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge34.100 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara103.600 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva19.200 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme6.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje346.911 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa18.700 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.127.920 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 15.268.926 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  10.801.153 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade15.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima2.855.628 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama6.633.525 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima1.117.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo180.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.467.773 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama430.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima4.037.773 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 387.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  387.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina130.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme60.000 KM
  • 821900 - Nabavka stalnih sredstava (nedefinisano)197.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 280.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  280.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja200.000 KM
  • 823400 - Otplate unutarnjeg duga80.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM