Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

7.526.883 KM

PORESKI PRIHODI

3.711.535 KM  (49,31%)

NEPORESKI PRIHODI

2.271.783 KM  (30,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

761.065 KM  (10,11%)

PRIMICI OD IMOVINE

782.500 KM  (10,40%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

7.526.883 KM

LIČNA PRIMANJA

1.982.626 KM  (26,34%)

MATERIJAL I USLUGE

1.316.000 KM  (17,48%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.676.150 KM  (22,27%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.468.107 KM  (32,79%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

84.000 KM  ( 1,12%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.711.535 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  400.800 KM
  • 714100 - Porez na imovinu400.800 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  910.310 KM
  • 716100 - Porez na dohodak910.310 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.400.425 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.400.425 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.271.783 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  247.313 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija126.313 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine121.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.014.470 KM
  • 722100 - Administrativne takse220.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse510.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade667.170 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse614.100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.200 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 761.065 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  21.700 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti21.700 KM
 • 733000 - Donacije
  770 KM
  • 733100 - Donacije770 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  738.595 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova738.595 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 782.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  782.500 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava782.500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.982.626 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.811.048 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.581.548 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 229.500 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  171.578 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca171.578 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.316.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.316.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi12.050 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju161.615 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge222.510 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara65.700 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva32.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme1.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje291.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa29.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge500.125 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.676.150 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.186.150 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade163.650 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima225.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama396.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima285.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima92.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo24.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  215.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade100.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima30.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima85.000 KM
 • 681000 - Doznake nižim potrošačkim jedinicama za tekuće izdatke
  275.000 KM
  • 681100 - Plaće i naknade275.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.468.107 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.468.107 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada65.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina294.400 KM
  • 821300 - Nabavka opreme182.452 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava150.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.776.255 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 84.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  84.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva84.000 KM