Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.008.797 KM

PORESKI PRIHODI

1.801.297 KM  (44,93%)

NEPORESKI PRIHODI

448.000 KM  (11,18%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.759.500 KM  (43,89%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

4.008.795 KM

LIČNA PRIMANJA

879.124 KM  (21,93%)

MATERIJAL I USLUGE

533.400 KM  (13,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

648.568 KM  (16,18%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.922.703 KM  (47,96%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

25.000 KM  ( 0,62%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.801.297 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  138.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu138.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  643.298 KM
  • 716100 - Porez na dohodak643.298 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.019.999 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.019.999 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 448.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  446.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse56.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse72.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade94.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse216.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.759.500 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.352.700 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.352.700 KM
 • 733000 - Donacije
  406.800 KM
  • 733100 - Donacije406.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 879.124 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  798.923 KM
  • 611100 - Bruto plaće713.154 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 85.769 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  80.201 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca80.201 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 533.400 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  533.400 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.100 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju121.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge84.500 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje76.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge209.300 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 648.568 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  648.568 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade304.768 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima112.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama98.700 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima64.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima37.600 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo31.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.922.703 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.922.703 KM
  • 821200 - Nabavka građevina875.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme50.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava31.203 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje966.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 25.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  25.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva25.000 KM