Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.634.257 KM

PORESKI PRIHODI

2.343.767 KM  (41,60%)

NEPORESKI PRIHODI

1.361.915 KM  (24,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.923.575 KM  (34,14%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

5.000 KM  ( 0,09%)

RASHODI:

5.634.256 KM

LIČNA PRIMANJA

1.432.031 KM  (25,42%)

MATERIJAL I USLUGE

1.145.675 KM  (20,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.265.691 KM  (22,46%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.564.300 KM  (27,76%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

21.522 KM  ( 0,38%)

OTPLATA DUGOVA

205.037 KM  ( 3,64%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.343.767 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  151.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu151.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.446 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost646 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga800 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  687.947 KM
  • 716100 - Porez na dohodak687.947 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.494.674 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.494.674 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  200 KM
  • 719100 - Ostali porezi200 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.361.915 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  312.800 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija212.200 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine100.600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.044.215 KM
  • 722100 - Administrativne takse94.600 KM
  • 722300 - Komunalne takse110.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade348.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse407.465 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)35.050 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi49.100 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.900 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.923.575 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.067.575 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.067.575 KM
 • 733000 - Donacije
  20.000 KM
  • 733100 - Donacije20.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  60.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada60.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  776.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova756.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora20.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 5.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  5.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza5.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.432.031 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.309.053 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.131.027 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 178.026 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  122.978 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca119.248 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi3.730 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.145.675 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.145.675 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju170.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge169.050 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara50.300 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva37.600 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme3.472 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje243.800 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa16.800 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge443.453 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.265.691 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.225.691 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade43.814 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima200.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama738.077 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima103.800 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima45.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo94.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  40.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama5.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima5.000 KM
  • 615700 - Kapitalni transferi u inozemstvu30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.564.300 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.564.300 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada20.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme53.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava176.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.315.300 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 21.522 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  21.522 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje21.522 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 205.037 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  205.037 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja205.037 KM

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: