Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.228.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.883.500 KM  (57,52%)

NEPORESKI PRIHODI

2.965.000 KM  (28,99%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.043.000 KM  (10,20%)

PRIMICI OD IMOVINE

260.000 KM  ( 2,54%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

76.500 KM  ( 0,75%)

RASHODI:

10.228.000 KM

LIČNA PRIMANJA

2.685.200 KM  (26,25%)

MATERIJAL I USLUGE

1.738.600 KM  (17,00%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.225.700 KM  (31,54%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.659.000 KM  (16,22%)

FINANSIJSKA IMOVINA

100.000 KM  ( 0,98%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

76.000 KM  ( 0,74%)

OTPLATA DUGOVA

574.000 KM  ( 5,61%)

OSTALI RASHODI

169.500 KM  ( 1,66%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.883.500 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  650.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti650.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  460.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu444.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone6.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije10.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  8.500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.000 KM
  • 715300 - Akcize4.500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  4.750.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO4.750.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  15.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi15.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.965.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  92.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente91.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.783.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse95.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse410.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.903.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga375.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  80.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi80.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.043.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  443.000 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva58.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje385.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  600.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta600.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 260.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  100.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište100.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  160.000 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova160.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 76.500 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  76.500 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti76.500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.685.200 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.685.200 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.073.900 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih571.900 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata9.400 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)30.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.738.600 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.738.600 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa100 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga203.300 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal63.100 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene54.200 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje284.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja73.500 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge138.400 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine491.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi430.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.225.700 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  325.000 KM
  • 414100 - Subvencije325.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.197.800 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.197.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.631.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.351.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS280.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  71.900 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti71.900 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.659.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.644.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata930.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata445.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme129.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu140.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  15.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.15.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  100.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove100.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 76.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  76.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove75.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 574.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  484.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji484.000 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  90.000 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti90.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 169.500 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  8.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti8.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  15.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima15.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  76.500 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 76.500 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  70.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva70.000 KM