Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.985.000 KM

PORESKI PRIHODI

1.415.000 KM  (23,64%)

NEPORESKI PRIHODI

3.462.000 KM  (57,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.000.000 KM  (16,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

108.000 KM  ( 1,80%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.985.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.460.350 KM  (24,40%)

MATERIJAL I USLUGE

1.356.150 KM  (22,66%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.527.300 KM  (25,52%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.446.200 KM  (24,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

3.000 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

27.000 KM  ( 0,45%)

OSTALI RASHODI

165.000 KM  ( 2,76%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.415.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  520.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu520.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  250.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak250.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  630.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza630.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.462.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  128.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija120.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine8.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.294.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse60.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse485.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade2.656.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse93.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  40.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne40.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  570.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti570.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  430.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova180.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora250.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 108.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  100.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava100.000 KM
 • 813000 - Primici od finansijske imovine
  8.000 KM
  • 813200 - Primljene otplate od pozajmljivanja pojedincima i neprofitnim organizacijama8.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.460.350 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.333.850 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.149.400 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 184.450 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  126.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca126.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.356.150 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.356.150 KM
  • 613100 - Putni troškovi14.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju224.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge66.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara52.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva44.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme16.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje260.800 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa10.200 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge669.150 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.527.300 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.527.300 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade437.300 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima314.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama211.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima502.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima58.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo5.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.446.200 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.446.200 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada135.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.219.500 KM
  • 821300 - Nabavka opreme91.700 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 3.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  3.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje3.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 27.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  27.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate15.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja12.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 165.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  65.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva65.000 KM
 • 996000 - Plaćanje deficita
  100.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita100.000 KM