Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.106.638 KM

PORESKI PRIHODI

6.122.058 KM  (50,57%)

NEPORESKI PRIHODI

4.002.100 KM  (33,06%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.581.480 KM  (13,06%)

PRIMICI OD IMOVINE

400.000 KM  ( 3,30%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.000 KM  ( 0,01%)

RASHODI:

12.106.638 KM

LIČNA PRIMANJA

3.903.641 KM  (32,24%)

MATERIJAL I USLUGE

850.575 KM  ( 7,03%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.524.572 KM  (37,37%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.303.056 KM  (19,02%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

99.069 KM  ( 0,82%)

OTPLATA DUGOVA

375.725 KM  ( 3,10%)

OSTALI RASHODI

50.000 KM  ( 0,41%)

PORESKI PRIHODI 2018. 6.122.058 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.200 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.200 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.130.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.130.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  24.900 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.400 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga20.000 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga3.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  962.050 KM
  • 716100 - Porez na dohodak962.050 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.998.308 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.998.308 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  2.100 KM
  • 719100 - Ostali porezi2.100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.002.100 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  478.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija280.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine21.000 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu177.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.512.100 KM
  • 722100 - Administrativne takse745.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse640.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.590.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse490.100 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)47.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  12.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne12.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.581.480 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.581.480 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.581.480 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 400.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  400.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava400.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.000 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  1.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza1.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.903.641 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.546.891 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.132.667 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 414.224 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  356.750 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca356.750 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 850.575 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  850.575 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju80.500 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge123.377 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara65.700 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva40.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje38.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa14.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge480.298 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.524.572 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.364.572 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade349.680 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.898.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.149.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima315.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima280.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo372.892 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  160.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama160.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.303.056 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.303.056 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme191.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava130.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.932.056 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 99.069 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  99.069 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje99.069 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 375.725 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  375.725 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja375.725 KM

OSTALI RASHODI 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  50.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita50.000 KM
   • 996100 - Obaveze iz prethodnih godina
    50.000 KM