Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

41.879.000 KM

PORESKI PRIHODI

19.988.000 KM  (47,73%)

NEPORESKI PRIHODI

15.139.000 KM  (36,15%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.752.000 KM  ( 8,96%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

3.000.000 KM  ( 7,16%)

RASHODI:

41.879.000 KM

LIČNA PRIMANJA

8.655.000 KM  (20,67%)

MATERIJAL I USLUGE

4.623.000 KM  (11,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

22.306.000 KM  (53,26%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

6.245.000 KM  (14,91%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

50.000 KM  ( 0,12%)

PORESKI PRIHODI 2018. 19.988.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  8.250.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu8.250.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  600.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak600.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  11.138.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza11.138.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 15.139.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.405.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.405.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  13.382.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse1.300.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade10.053.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.994.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)35.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  352.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne352.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 3.752.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  132.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva132.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  170.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti170.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.450.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova3.450.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 3.000.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  3.000.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva3.000.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 8.655.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  7.915.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće7.025.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 890.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  740.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca740.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.623.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.623.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi45.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju575.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge388.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara285.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva116.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme30.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje295.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa56.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.833.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 22.306.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  9.636.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.961.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima3.275.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama2.025.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.225.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo150.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  12.670.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade12.670.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 6.245.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.245.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.915.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.830.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.075.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava75.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje350.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM