Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.590.240 KM

PORESKI PRIHODI

1.875.400 KM  (72,40%)

NEPORESKI PRIHODI

280.810 KM  (10,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

239.310 KM  ( 9,24%)

PRIMICI OD IMOVINE

182.900 KM  ( 7,06%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

11.820 KM  ( 0,46%)

RASHODI:

2.590.240 KM

LIČNA PRIMANJA

927.910 KM  (35,82%)

MATERIJAL I USLUGE

488.320 KM  (18,85%)

TRANSFERI I DOZNAKE

598.410 KM  (23,10%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

43.040 KM  ( 1,66%)

OTPLATA DUGOVA

184.010 KM  ( 7,10%)

OSTALI RASHODI

50.270 KM  ( 1,94%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.875.400 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  100 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak100 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  201.100 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti201.100 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  70.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu70.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  4.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.600.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.600.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  200 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi200 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 280.810 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  24.010 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente24.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente10 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  249.800 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse29.800 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse49.100 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama156.700 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga14.200 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  7.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi7.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 239.310 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  66.500 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje66.500 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  172.810 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta172.100 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave650 KM
  • 787400 - Transferi od fondova obaveznog socijalnog osiguranja60 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 182.900 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  16.630 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte16.630 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  166.270 KM
  • 813100 - Primici za zemljište166.270 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 11.820 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  1.000 KM
  • 931900 - Ostali primici 1.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  10.820 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti10.820 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 927.910 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  927.910 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate808.440 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih113.460 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata5.160 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)850 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 488.320 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  488.320 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.600 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga76.030 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal14.400 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.350 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje44.900 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja10.300 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge54.180 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine45.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi237.560 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 598.410 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  32.000 KM
  • 414100 - Subvencije32.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  166.110 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji166.110 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  399.800 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova329.750 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS70.050 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  500 KM
  • 487200 - Transferi entitetu200 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave200 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja100 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 298.280 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  289.640 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata160.500 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata2.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme127.140 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  7.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu7.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.640 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.640 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 43.040 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  43.040 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti15.730 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove24.450 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova1.650 KM
  • 413800 - Rashodi na osnovu efektivnih negativnih kursnih razlika10 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.200 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 184.010 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  184.010 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji184.010 KM

OSTALI RASHODI 2018. 50.270 KMXZatvori:

 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  8.270 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 8.270 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  42.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva42.000 KM