Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

2.976.400 KM

PORESKI PRIHODI

2.117.000 KM  (71,13%)

NEPORESKI PRIHODI

529.200 KM  (17,78%)

TRANSFERI I DONACIJE

266.200 KM  ( 8,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

40.000 KM  ( 1,34%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

24.000 KM  ( 0,81%)

RASHODI:

2.976.400 KM

LIČNA PRIMANJA

1.115.735 KM  (37,49%)

MATERIJAL I USLUGE

556.575 KM  (18,70%)

TRANSFERI I DOZNAKE

840.800 KM  (28,25%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.700 KM  ( 0,06%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

119.000 KM  ( 4,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.117.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  3.000 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak3.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  197.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti197.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  55.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu55.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  6.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda4.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga2.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.856.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.856.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 529.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  22.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente18.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente4.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  426.700 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse30.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse86.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama288.500 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga22.200 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  500 KM
  • 723100 - Novčane kazne500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  80.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi80.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 266.200 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  75.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje75.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  191.200 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta191.200 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 40.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  40.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište40.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 24.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  24.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost24.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.115.735 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.115.735 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate897.700 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih211.310 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata2.225 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)4.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 556.575 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  556.575 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.350 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga78.780 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal18.995 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene7.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje71.250 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja28.700 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge34.040 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine66.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi250.460 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 840.800 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  60.000 KM
  • 414100 - Subvencije60.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  260.800 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji260.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  499.600 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova385.500 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS114.100 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  20.400 KM
  • 487200 - Transferi entitetu1.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave600 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja18.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti800 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 342.590 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  341.590 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata304.040 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme37.550 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 1.700 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  1.700 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove1.700 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 119.000 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  10.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti10.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  3.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima3.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  40.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci40.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  66.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva66.000 KM