Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

3.258.505 KM

PORESKI PRIHODI

1.603.100 KM  (49,20%)

NEPORESKI PRIHODI

1.488.405 KM  (45,68%)

TRANSFERI I DONACIJE

130.000 KM  ( 3,99%)

PRIMICI OD IMOVINE

35.000 KM  ( 1,07%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

2.000 KM  ( 0,06%)

RASHODI:

3.258.505 KM

LIČNA PRIMANJA

1.360.576 KM  (41,75%)

MATERIJAL I USLUGE

527.108 KM  (16,18%)

TRANSFERI I DOZNAKE

870.156 KM  (26,70%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

13.000 KM  ( 0,40%)

OTPLATA DUGOVA

100.000 KM  ( 3,07%)

OSTALI RASHODI

21.000 KM  ( 0,64%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.603.100 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  100 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak100 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  193.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti193.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  65.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu65.500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  500 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.343.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.343.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.488.405 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  9.200 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente9.200 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.427.705 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse18.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse56.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.342.205 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga11.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  500 KM
  • 723100 - Novčane kazne500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  51.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi51.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 130.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  130.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta130.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 35.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  35.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište10.000 KM
  • 813300 - Primici za ostala prirodna dobra25.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  2.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti2.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.360.576 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.360.576 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.124.926 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih223.150 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)12.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 527.108 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  527.108 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.721 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga92.893 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal19.070 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene2.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje29.700 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja12.850 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge41.060 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine174.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi153.814 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 870.156 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  10.000 KM
  • 414100 - Subvencije10.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  511.200 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji511.200 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  319.300 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova285.300 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS34.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  29.656 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave20.500 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja9.156 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 366.665 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  364.665 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata19.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata254.665 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme31.000 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme60.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  2.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.2.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 13.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  13.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove13.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  100.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji100.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 21.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  10.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima10.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  1.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci1.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM