Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

12.380.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.430.000 KM  (35,78%)

NEPORESKI PRIHODI

6.570.000 KM  (53,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

380.000 KM  ( 3,07%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.000.000 KM  ( 8,08%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

12.380.000 KM

LIČNA PRIMANJA

4.421.300 KM  (35,71%)

MATERIJAL I USLUGE

2.019.618 KM  (16,31%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.809.500 KM  (14,62%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.182.082 KM  (17,63%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

242.500 KM  ( 1,96%)

OTPLATA DUGOVA

640.000 KM  ( 5,17%)

OSTALI RASHODI

1.065.000 KM  ( 8,60%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.430.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak1.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  975.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti975.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  450.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu450.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.000.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.000.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 6.570.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  42.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente40.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente2.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.518.000 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse90.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse200.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama6.050.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga178.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  5.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 380.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  230.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje230.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  150.000 KM
  • 787100 - Transferi od države150.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.000.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.000.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.421.300 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  4.421.300 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.779.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih1.568.800 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata41.500 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)32.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.019.618 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  2.019.618 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa12.008 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga230.124 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal55.600 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene43.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje306.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja40.500 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge233.180 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine390.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi708.706 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.809.500 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  200.000 KM
  • 414100 - Subvencije200.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  850.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji850.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  756.500 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova298.500 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS458.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  3.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu3.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.182.082 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  2.124.282 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.639.832 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata350.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme134.450 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  40.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta30.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu10.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  17.800 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.17.800 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 242.500 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  242.500 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove210.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata32.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 640.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  640.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji640.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 1.065.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  70.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima70.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  795.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci795.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  200.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva200.000 KM