Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

9.779.500 KM

PORESKI PRIHODI

4.770.400 KM  (48,78%)

NEPORESKI PRIHODI

2.826.400 KM  (28,90%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.182.600 KM  (22,32%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

100 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.779.500 KM

LIČNA PRIMANJA

3.834.110 KM  (39,21%)

MATERIJAL I USLUGE

2.669.490 KM  (27,30%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.820.000 KM  (18,61%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

152.000 KM  ( 1,55%)

OTPLATA DUGOVA

30.000 KM  ( 0,31%)

OSTALI RASHODI

320.000 KM  ( 3,27%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.770.400 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.245.300 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca5.300 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća1.240.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  233.500 KM
  • 714100 - Porez na imovinu233.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.221.300 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.221.300 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.070.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.070.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  100 KM
  • 719100 - Ostali porezi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.826.400 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  272.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija222.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine50.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.553.400 KM
  • 722100 - Administrativne takse80.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse280.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.140.100 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse604.800 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)414.500 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi34.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.182.600 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  526.600 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti526.600 KM
 • 733000 - Donacije
  50.500 KM
  • 733100 - Donacije50.500 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  410.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada410.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.195.500 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.143.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora52.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 100 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  100 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza100 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.834.110 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.500.460 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.976.010 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 524.450 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  333.650 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca327.150 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi6.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.669.490 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.669.490 KM
  • 613100 - Putni troškovi40.550 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju349.200 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge300.200 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara146.600 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva33.700 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme12.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje774.800 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa26.950 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge984.990 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.820.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  875.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade145.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima247.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama181.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima30.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo272.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  945.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima735.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama210.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 953.900 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  953.900 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada50.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme393.400 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava78.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje432.500 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 152.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  152.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate145.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje7.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  30.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja30.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 320.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  300.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita300.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  20.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva20.000 KM