Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.432.752 KM

PORESKI PRIHODI

2.822.045 KM  (43,87%)

NEPORESKI PRIHODI

1.945.649 KM  (30,25%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.585.058 KM  (24,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

80.000 KM  ( 1,24%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.432.752 KM

LIČNA PRIMANJA

1.595.976 KM  (24,81%)

MATERIJAL I USLUGE

967.927 KM  (15,05%)

TRANSFERI I DOZNAKE

872.800 KM  (13,57%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.106.049 KM  (32,74%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

40.000 KM  ( 0,62%)

OSTALI RASHODI

850.000 KM  (13,21%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.822.045 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  2.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće2.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  172.500 KM
  • 714100 - Porez na imovinu172.500 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  3.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga500 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga1.500 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  294.245 KM
  • 716100 - Porez na dohodak294.245 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.349.200 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.349.200 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  100 KM
  • 719100 - Ostali porezi100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.945.649 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  527.750 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija77.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine450.750 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.414.899 KM
  • 722100 - Administrativne takse144.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse300.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade517.400 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse411.649 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)25.850 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi16.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  3.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.585.058 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  18.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti18.000 KM
 • 733000 - Donacije
  44.000 KM
  • 733100 - Donacije44.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  214.091 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada214.091 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.308.967 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.108.967 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora200.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 80.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  80.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava80.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.595.976 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.457.525 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.262.965 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 194.560 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  138.451 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca138.451 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 967.927 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  967.927 KM
  • 613100 - Putni troškovi19.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju151.100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge68.920 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara36.903 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.650 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje218.402 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa9.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge436.952 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 872.800 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  699.555 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade155.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima237.055 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama132.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima100.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima50.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo25.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  173.245 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima6.034 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama127.211 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima40.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.106.049 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.106.049 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada2.201 KM
  • 821200 - Nabavka građevina719.263 KM
  • 821300 - Nabavka opreme83.461 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava126.047 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava158.896 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.016.181 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 40.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  40.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja40.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 850.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  800.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita800.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM