Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

26.209.348 KM

PORESKI PRIHODI

10.672.000 KM  (40,72%)

NEPORESKI PRIHODI

12.599.838 KM  (48,07%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.937.010 KM  ( 7,39%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  ( 3,82%)

OSTALI PRIHODI

500 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

26.209.348 KM

LIČNA PRIMANJA

6.914.464 KM  (26,38%)

MATERIJAL I USLUGE

4.557.237 KM  (17,39%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.217.656 KM  (23,72%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.448.555 KM  (16,97%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

628.254 KM  ( 2,40%)

OTPLATA DUGOVA

2.418.182 KM  ( 9,23%)

OSTALI RASHODI

1.025.000 KM  ( 3,91%)

PORESKI PRIHODI 2018. 10.672.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  10.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca10.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  2.020.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.020.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  3.100.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak3.100.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  5.540.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza5.540.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  500 KM
  • 719100 - Ostali porezi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 12.599.838 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  2.401.600 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija401.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine2.000.600 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  10.189.322 KM
  • 722100 - Administrativne takse545.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse800.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.383.822 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.130.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)280.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi50.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  8.916 KM
  • 723100 - Novčane kazne8.916 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.937.010 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.105.986 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.105.986 KM
 • 733000 - Donacije
  201.920 KM
  • 733100 - Donacije201.920 KM
 • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  157.197 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  471.907 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova457.107 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora14.800 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  1.000.000 KM
  • 815300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 500 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  500 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 6.914.464 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.307.351 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.616.105 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 691.246 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  607.113 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca607.113 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.557.237 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.557.237 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju132.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge1.842.700 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara157.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva67.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme35.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje1.325.200 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa23.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge949.637 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 6.217.656 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.606.717 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade134.436 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.856.986 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.465.295 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo150.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  610.939 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade2.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama608.939 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 4.448.555 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  4.448.555 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada40.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina220.831 KM
  • 821300 - Nabavka opreme635.482 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava217.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje3.335.242 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 628.254 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  628.254 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje628.254 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 2.418.182 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  2.418.182 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja2.418.182 KM

OSTALI RASHODI 2018. 1.025.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  25.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva25.000 KM
 • 996000 - Plaćanje deficita
  1.000.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita1.000.000 KM
   • 996100 - Obaveze iz prethodnog perioda
    1.000.000 KM