Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.140.000 KM

PORESKI PRIHODI

2.353.000 KM  (38,32%)

NEPORESKI PRIHODI

1.157.000 KM  (18,84%)

TRANSFERI I DONACIJE

630.000 KM  (10,26%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

2.000.000 KM  (32,57%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.140.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.055.000 KM  (17,18%)

MATERIJAL I USLUGE

378.000 KM  ( 6,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.864.000 KM  (30,36%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

2.275.000 KM  (37,05%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

33.000 KM  ( 0,54%)

OTPLATA DUGOVA

535.000 KM  ( 8,71%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.353.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  2.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca2.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  1.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće1.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  420.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu420.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  330.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak330.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.600.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.600.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.157.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  225.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija120.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine105.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  932.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse100.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse400.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade145.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse287.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 630.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  630.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti630.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 2.000.000 KMXZatvori:

 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  2.000.000 KM
  • 815200 - Primici od inostranog zaduživanja2.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.055.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  969.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće850.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 119.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  86.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca86.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 378.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  378.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju37.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge30.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara29.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa16.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge196.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.864.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.504.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade285.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima409.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama45.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima680.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima70.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo15.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  360.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima360.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 2.275.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  2.275.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme25.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.250.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 33.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  33.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje33.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 535.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  535.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate400.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja135.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: