Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

9.740.200 KM

PORESKI PRIHODI

3.788.700 KM  (38,90%)

NEPORESKI PRIHODI

5.501.500 KM  (56,48%)

TRANSFERI I DONACIJE

450.000 KM  ( 4,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

9.740.200 KM

LIČNA PRIMANJA

2.398.000 KM  (24,62%)

MATERIJAL I USLUGE

730.000 KM  ( 7,49%)

TRANSFERI I DOZNAKE

4.952.000 KM  (50,84%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.545.000 KM  (15,86%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

5.200 KM  ( 0,05%)

OTPLATA DUGOVA

10.000 KM  ( 0,10%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 1,03%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.788.700 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  500.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu500.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  700 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost500 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga200 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  741.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak741.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.545.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.545.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  500 KM
  • 719100 - Ostali porezi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.501.500 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  380.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija180.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine200.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.104.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse75.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse720.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.802.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse331.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)145.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi31.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  17.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne17.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 450.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  450.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti450.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.398.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.208.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.920.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 288.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  190.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca190.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 730.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  730.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju120.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge65.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara70.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva25.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa15.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge400.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 4.952.000 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.867.000 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade864.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima810.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.477.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima1.605.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo111.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  85.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade85.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.545.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.545.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina1.070.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme235.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava90.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje150.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 5.200 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  5.200 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje5.200 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  10.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja10.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM