Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

3.977.000 KM

PORESKI PRIHODI

1.458.000 KM  (36,66%)

NEPORESKI PRIHODI

1.112.000 KM  (27,96%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.407.000 KM  (35,38%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

3.977.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.564.800 KM  (39,35%)

MATERIJAL I USLUGE

1.072.300 KM  (26,96%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.262.900 KM  (31,76%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

0 KM  ( 0,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

40.000 KM  ( 1,01%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

37.000 KM  ( 0,93%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.458.000 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  123.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu123.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  281.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak281.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.053.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.053.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.112.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  79.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija57.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine22.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.027.000 KM
  • 722100 - Administrativne takse60.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse190.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade299.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse474.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)4.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  6.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne6.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.407.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.407.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.407.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.564.800 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.432.400 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.218.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 214.400 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  132.400 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca132.400 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.072.300 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.072.300 KM
  • 613100 - Putni troškovi7.100 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.200 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge46.600 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara15.200 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva32.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme5.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje316.800 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge606.400 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.262.900 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.262.900 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade316.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima629.100 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama190.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima20.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima90.800 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo16.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 0 KMXZatvori:

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 40.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  40.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje40.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 37.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  37.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva37.000 KM