Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

11.131.880 KM

PORESKI PRIHODI

3.897.650 KM  (35,01%)

NEPORESKI PRIHODI

2.998.610 KM  (26,94%)

TRANSFERI I DONACIJE

413.500 KM  ( 3,71%)

PRIMICI OD IMOVINE

796.120 KM  ( 7,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.000.000 KM  (26,95%)

OSTALI PRIHODI

26.000 KM  ( 0,23%)

RASHODI:

11.131.880 KM

LIČNA PRIMANJA

3.598.000 KM  (32,32%)

MATERIJAL I USLUGE

1.348.380 KM  (12,11%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.543.000 KM  (13,86%)

FINANSIJSKA IMOVINA

5.000 KM  ( 0,04%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

328.000 KM  ( 2,95%)

OTPLATA DUGOVA

940.000 KM  ( 8,44%)

OSTALI RASHODI

3.085.500 KM  (27,72%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.897.650 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  450.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti450.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  70.500 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu69.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije1.500 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  1.650 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda1.050 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga100 KM
  • 715300 - Akcize500 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.375.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.375.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.998.610 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  70.250 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente70.000 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove250 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.918.360 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse25.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse152.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama2.599.860 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga141.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 413.500 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  128.500 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje128.500 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  285.000 KM
  • 787100 - Transferi od države5.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta280.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 796.120 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  770.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište770.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  26.120 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova26.120 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 3.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  3.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova3.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 26.000 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  11.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost11.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  15.000 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti15.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.598.000 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  3.598.000 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.951.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih597.000 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata15.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)35.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.348.380 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.348.380 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa18.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga286.390 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal45.350 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene41.200 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje90.800 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja44.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge73.340 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine476.200 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi272.200 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.543.000 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  358.000 KM
  • 414100 - Subvencije358.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  380.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji380.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  775.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova695.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS80.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  30.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 284.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  261.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata98.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata120.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme43.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  20.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu20.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  3.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.3.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 5.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Izdaci za finansijsku imovinu
  5.000 KM
  • 611400 - Izdaci za date zajmove5.000 KM

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 328.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  328.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove290.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata38.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 940.000 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  940.000 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji940.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 3.085.500 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  32.500 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima32.500 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  3.011.000 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost11.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci3.000.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.000 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 12.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  30.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva30.000 KM