Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.892.000 KM

PORESKI PRIHODI

3.107.000 KM  (52,73%)

NEPORESKI PRIHODI

1.445.000 KM  (24,52%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.040.000 KM  (17,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

300.000 KM  ( 5,09%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.892.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.571.000 KM  (26,66%)

MATERIJAL I USLUGE

1.289.600 KM  (21,89%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.226.400 KM  (20,81%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.557.000 KM  (26,43%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

22.500 KM  ( 0,38%)

OTPLATA DUGOVA

125.500 KM  ( 2,13%)

OSTALI RASHODI

100.000 KM  ( 1,70%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.107.000 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  3.500 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca3.500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  6.000 KM
  • 713100 - Porezi na plaće6.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  294.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu294.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  5.100 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost3.500 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga1.000 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga600 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  497.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak497.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  2.298.400 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza2.298.400 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.445.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  216.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija212.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine4.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.227.500 KM
  • 722100 - Administrativne takse130.000 KM
  • 722200 - Sudske takse1.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse170.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade714.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse200.500 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)5.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi7.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.040.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  260.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti260.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  30.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada30.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  750.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova700.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora50.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 300.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  300.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava300.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.571.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.436.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.255.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 181.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  135.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca135.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.289.600 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.289.600 KM
  • 613100 - Putni troškovi10.100 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju124.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara117.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva17.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje475.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa22.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge485.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.226.400 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.226.400 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade389.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima230.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama323.800 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima143.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima60.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo80.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.557.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.557.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada60.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme22.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava60.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.415.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 22.500 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  22.500 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje22.500 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 125.500 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  125.500 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja125.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM