Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.200.000 KM

PORESKI PRIHODI

192.250 KM  (16,02%)

NEPORESKI PRIHODI

102.580 KM  ( 8,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

904.920 KM  (75,41%)

PRIMICI OD IMOVINE

200 KM  ( 0,02%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

50 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.200.000 KM

LIČNA PRIMANJA

568.500 KM  (47,38%)

MATERIJAL I USLUGE

185.480 KM  (15,46%)

TRANSFERI I DOZNAKE

396.020 KM  (33,00%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

0 KM  ( 0,00%)

PORESKI PRIHODI 2018. 192.250 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  700 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca200 KM
  • 711200 - Porez na dobit preduzeća500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  27.700 KM
  • 714100 - Porez na imovinu27.700 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  33.850 KM
  • 716100 - Porez na dohodak33.850 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  130.000 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza130.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 102.580 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  18.050 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija18.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine50 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  84.530 KM
  • 722100 - Administrativne takse6.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse27.500 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade28.200 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse13.630 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)800 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi8.400 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 904.920 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  670.920 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti670.920 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  234.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova234.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 200 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  200 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava200 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 50 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  50 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza50 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 568.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  517.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće423.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 94.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  51.500 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca51.500 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 185.480 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  185.480 KM
  • 613100 - Putni troškovi800 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju27.100 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge24.200 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara13.250 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje20.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa8.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge79.130 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 396.020 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  167.020 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade25.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima19.100 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama25.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima94.420 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo3.500 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  229.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade200.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima29.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 50.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  50.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina10.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme40.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 0 KMXZatvori: