Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

21.169.786 KM

PORESKI PRIHODI

10.222.610 KM  (48,29%)

NEPORESKI PRIHODI

9.731.016 KM  (45,97%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.216.160 KM  ( 5,74%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

21.169.786 KM

LIČNA PRIMANJA

3.937.583 KM  (18,60%)

MATERIJAL I USLUGE

5.217.426 KM  (24,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.428.879 KM  (25,64%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

6.335.898 KM  (29,93%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

250.000 KM  ( 1,18%)

PORESKI PRIHODI 2018. 10.222.610 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  10.400 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca10.400 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  13.200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće13.200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.903.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.903.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  100 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost50 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga50 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.880.571 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.880.571 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.415.189 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.415.189 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  150 KM
  • 719100 - Ostali porezi150 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 9.731.016 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  953.550 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija896.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine57.050 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  8.772.566 KM
  • 722100 - Administrativne takse262.000 KM
  • 722200 - Sudske takse1.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse680.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.735.976 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse769.790 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)250.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi73.800 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  4.900 KM
  • 723100 - Novčane kazne4.900 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.216.160 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  50.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva50.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.116.160 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.116.160 KM
 • 733000 - Donacije
  50.000 KM
  • 733100 - Donacije50.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.937.583 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.589.200 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.125.501 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 463.699 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  348.383 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca348.383 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 5.217.426 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  5.217.426 KM
  • 613100 - Putni troškovi11.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju721.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge378.200 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara47.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva15.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje765.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa12.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge3.266.726 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.428.879 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.037.681 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima342.660 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama3.655.021 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima40.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.391.198 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade835.198 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama556.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 6.335.898 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  6.335.898 KM
  • 821300 - Nabavka opreme354.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje5.981.898 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  250.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva250.000 KM