Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

19.057.305 KM

PORESKI PRIHODI

12.855.196 KM  (67,46%)

NEPORESKI PRIHODI

2.224.040 KM  (11,67%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.030.500 KM  (10,65%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

1.947.569 KM  (10,22%)

RASHODI:

19.057.305 KM

LIČNA PRIMANJA

4.092.700 KM  (21,48%)

MATERIJAL I USLUGE

2.219.704 KM  (11,65%)

TRANSFERI I DOZNAKE

11.722.651 KM  (61,51%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

77.000 KM  ( 0,40%)

PORESKI PRIHODI 2018. 12.855.196 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  6.300.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu6.300.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  6.555.196 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza6.555.196 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.224.040 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  70.700 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine69.200 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.143.500 KM
  • 722300 - Komunalne takse2.000.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi143.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  9.840 KM
  • 723100 - Novčane kazne9.840 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.030.500 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.030.500 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti2.030.500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 1.947.569 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  1.947.569 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva1.947.569 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.092.700 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.759.700 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.205.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 554.700 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  333.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca333.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.219.704 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  2.219.704 KM
  • 613100 - Putni troškovi159.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju142.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge123.350 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara70.375 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva31.830 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme59.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje99.295 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa26.675 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.507.679 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 11.722.651 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  5.397.586 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.135.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima178.400 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.182.000 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.743.633 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo158.552 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  6.325.065 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade6.325.065 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 945.250 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  945.250 KM
  • 821900 - Nabavka stalnih sredstava (nedefinisano)945.250 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 77.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  77.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva77.000 KM