Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.051.738 KM

PORESKI PRIHODI

2.711.825 KM  (26,98%)

NEPORESKI PRIHODI

4.727.413 KM  (47,03%)

TRANSFERI I DONACIJE

560.000 KM  ( 5,57%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.000.000 KM  (19,90%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

52.500 KM  ( 0,52%)

RASHODI:

10.051.738 KM

LIČNA PRIMANJA

2.374.355 KM  (23,62%)

MATERIJAL I USLUGE

1.489.970 KM  (14,82%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.768.613 KM  (17,60%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

3.236.000 KM  (32,19%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

200.000 KM  ( 1,99%)

OTPLATA DUGOVA

457.500 KM  ( 4,55%)

OSTALI RASHODI

525.300 KM  ( 5,23%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.711.825 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  800.000 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti800.000 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  300.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu300.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda10.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  1.600.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO1.600.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.825 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.825 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.727.413 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  1.655.000 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente1.655.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.007.413 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse130.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse160.000 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama2.547.413 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga170.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  60.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi60.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 560.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  400.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje400.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  160.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta160.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 2.000.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  700.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte700.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  1.300.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište1.300.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 52.500 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  40.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost40.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.500 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti12.500 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.374.355 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  2.374.355 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate2.010.300 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih327.055 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata12.000 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)25.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.489.970 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.489.970 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa2.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga224.290 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal18.800 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje267.800 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja23.700 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge81.600 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine376.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi495.780 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.768.613 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  250.000 KM
  • 414100 - Subvencije250.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  913.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji913.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  604.200 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova191.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS413.200 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.413 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti1.413 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 3.236.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  3.225.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata3.185.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata10.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme30.000 KM
 • 512000 - Izdaci za dragocjenosti
  1.000 KM
  • 512100 - Izdaci za dragocjenosti1.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  10.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.10.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 200.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  200.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove177.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata23.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 457.500 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  457.500 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji457.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 525.300 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  90.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima90.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  382.800 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost32.800 KM
  • 631900 - Ostali izdaci350.000 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.500 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 12.500 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  40.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva40.000 KM