Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

1.624.000 KM

PORESKI PRIHODI

1.028.800 KM  (63,35%)

NEPORESKI PRIHODI

268.800 KM  (16,55%)

TRANSFERI I DONACIJE

326.400 KM  (20,10%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

1.624.000 KM

LIČNA PRIMANJA

735.970 KM  (45,32%)

MATERIJAL I USLUGE

275.100 KM  (16,94%)

TRANSFERI I DOZNAKE

249.260 KM  (15,35%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

1.129 KM  ( 0,07%)

OTPLATA DUGOVA

53.381 KM  ( 3,29%)

OSTALI RASHODI

10.000 KM  ( 0,62%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.028.800 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  33.521 KM
  • 714100 - Porez na imovinu33.521 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  238.955 KM
  • 716100 - Porez na dohodak238.955 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  756.324 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza756.324 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 268.800 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  30.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija30.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  238.800 KM
  • 722100 - Administrativne takse71.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse47.200 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade45.600 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse45.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)30.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 326.400 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  326.400 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti326.400 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 735.970 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  674.650 KM
  • 611100 - Bruto plaće569.350 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 105.300 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  61.320 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca61.320 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 275.100 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  275.100 KM
  • 613100 - Putni troškovi3.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju15.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge18.100 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara21.800 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva18.600 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje16.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa4.800 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge177.100 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 249.260 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  219.260 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade49.600 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima127.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama34.460 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima6.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo2.200 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  30.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima30.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 299.160 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  299.160 KM
  • 821200 - Nabavka građevina295.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme4.160 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 1.129 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  1.129 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje1.129 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 53.381 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  53.381 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja53.381 KM

OSTALI RASHODI 2018. 10.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  10.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva10.000 KM