Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.370.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.300.575 KM  (80,09%)

NEPORESKI PRIHODI

631.450 KM  (11,76%)

TRANSFERI I DONACIJE

410.000 KM  ( 7,64%)

PRIMICI OD IMOVINE

27.975 KM  ( 0,52%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

5.370.000 KM

LIČNA PRIMANJA

1.782.894 KM  (33,20%)

MATERIJAL I USLUGE

1.060.721 KM  (19,75%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.353.340 KM  (25,20%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

237.000 KM  ( 4,41%)

OTPLATA DUGOVA

340.481 KM  ( 6,34%)

OSTALI RASHODI

280.564 KM  ( 5,22%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.300.575 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  2.500 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak2.500 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  308.575 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti308.575 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  320.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu295.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone20.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije5.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  3.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga900 KM
  • 715300 - Akcize100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.665.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.665.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.500 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 631.450 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  67.250 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente67.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente250 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  559.200 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse96.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse123.050 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama223.650 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga116.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  3.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne3.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  2.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi2.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 410.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  150.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje150.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  260.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta259.500 KM
  • 787300 - Transferi od jedinica lokalne samouprave500 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 27.975 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  10.000 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte10.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  16.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište16.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  1.975 KM
  • 911100 - Primici od hartija od vrijednosti u zemlji (izuzev akcija)1.975 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.782.894 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.782.894 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.636.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih138.582 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata8.312 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.060.721 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.060.721 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa3.000 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga159.200 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal40.100 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene13.600 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje276.500 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja44.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge94.664 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine135.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi293.757 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.353.340 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  35.000 KM
  • 414100 - Subvencije35.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  297.300 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji297.300 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  941.840 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova761.840 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS180.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  46.200 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja45.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti1.200 KM
 • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  33.000 KM
  • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti33.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 315.000 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  315.000 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata200.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata7.500 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme91.000 KM
  • 511400 - Izdaci za investiciono održavanje opreme8.500 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu8.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 237.000 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  237.000 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove158.000 KM
  • 413700 - Troškovi servisiranja primljenih zajmova9.000 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata70.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 340.481 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  340.481 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)88.400 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji252.081 KM

OSTALI RASHODI 2018. 280.564 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  22.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti22.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  85.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima85.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  84.500 KM
  • 631900 - Ostali izdaci84.500 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  23.064 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 23.064 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  66.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva66.000 KM