Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

24.565.104 KM

PORESKI PRIHODI

7.131.087 KM  (29,03%)

NEPORESKI PRIHODI

8.523.418 KM  (34,70%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.947.282 KM  ( 7,93%)

PRIMICI OD IMOVINE

30.000 KM  ( 0,12%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

3.050.000 KM  (12,42%)

OSTALI PRIHODI

3.883.317 KM  (15,81%)

RASHODI:

24.565.104 KM

LIČNA PRIMANJA

4.246.091 KM  (17,29%)

MATERIJAL I USLUGE

4.011.560 KM  (16,33%)

TRANSFERI I DOZNAKE

5.583.220 KM  (22,73%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

10.336.232 KM  (42,08%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

42.001 KM  ( 0,17%)

OTPLATA DUGOVA

210.000 KM  ( 0,85%)

OSTALI RASHODI

136.000 KM  ( 0,55%)

PORESKI PRIHODI 2018. 7.131.087 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  67.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca67.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  935.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu935.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  10.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost10.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.900.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.900.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.219.087 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.219.087 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 8.523.418 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.734.730 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.532.100 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine202.630 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  6.775.688 KM
  • 722100 - Administrativne takse266.287 KM
  • 722300 - Komunalne takse750.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade3.271.084 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse1.148.220 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)30.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.310.097 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  13.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne13.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.947.282 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  35.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva35.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  272.304 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti272.304 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.639.978 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.639.978 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 30.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  30.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava30.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 3.050.000 KMXZatvori:

 • 814000 - Dugoročni krediti i zajmovi
  1.050.000 KM
  • 814300 - Primici od domaćeg zaduživanja1.050.000 KM
 • 815000 - Kratkoročni krediti i zajmovi
  2.000.000 KM
  • 815200 - Primici od inostranog zaduživanja2.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 3.883.317 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  3.883.317 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva3.883.317 KM
   • 995100 - Neraspoređeni višak prihoda
    3.883.317 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 4.246.091 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.877.230 KM
  • 611100 - Bruto plaće3.423.879 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 453.351 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  368.861 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca359.687 KM
  • 612200 - Ostali doprinosi9.174 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 4.011.560 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  4.011.560 KM
  • 613100 - Putni troškovi20.200 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju592.850 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge971.330 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara197.360 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva43.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje727.320 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa19.400 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.440.100 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 5.583.220 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  3.942.225 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.452.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima279.500 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.815.225 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima124.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima89.400 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo181.600 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.640.995 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima297.737 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.023.258 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima320.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 10.336.232 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  10.336.232 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada1.400.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina6.151.701 KM
  • 821300 - Nabavka opreme740.182 KM
  • 821400 - Nabavka ostalih sredstava20.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava307.716 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje1.716.633 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 42.001 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  42.001 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje42.001 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 210.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  210.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja210.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 136.000 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  66.000 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita66.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  70.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva70.000 KM