Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

5.131.998 KM

PORESKI PRIHODI

2.363.064 KM  (46,05%)

NEPORESKI PRIHODI

1.597.374 KM  (31,13%)

TRANSFERI I DONACIJE

699.021 KM  (13,62%)

PRIMICI OD IMOVINE

5.000 KM  ( 0,10%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

467.539 KM  ( 9,11%)

RASHODI:

5.131.999 KM

LIČNA PRIMANJA

1.964.102 KM  (38,27%)

MATERIJAL I USLUGE

701.307 KM  (13,67%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.965.579 KM  (38,30%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.259 KM  ( 0,04%)

OTPLATA DUGOVA

14.000 KM  ( 0,27%)

OSTALI RASHODI

23.000 KM  ( 0,45%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.363.064 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  10 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca10 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  254.320 KM
  • 714100 - Porez na imovinu254.320 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  310.879 KM
  • 716100 - Porez na dohodak310.879 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.797.855 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.797.855 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.597.374 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  90.993 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija89.293 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.700 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.506.181 KM
  • 722100 - Administrativne takse160.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse766.900 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade343.762 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse210.948 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)21.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi3.571 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  200 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 699.021 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  467.800 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti467.800 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  231.221 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova231.221 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 5.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  5.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava5.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 467.539 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  467.539 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva467.539 KM
   • 995100 - Prihodi iz prethodnih godina (sredstva na podračunima)
    467.539 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.964.102 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.796.712 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.576.537 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 220.175 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  167.390 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca167.390 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 701.307 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  701.307 KM
  • 613100 - Putni troškovi8.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju39.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara44.797 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva58.900 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje28.200 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa7.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge476.410 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.965.579 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.445.551 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade31.100 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima309.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama835.651 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima167.800 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima85.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo17.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  520.028 KM
  • 615900 - Kapitalni grantovi (nedefinisano)520.028 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 461.752 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  461.752 KM
  • 821900 - Nabavka stalnih sredstava (nedefinisano)461.752 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 2.259 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.259 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate1.801 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje458 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 14.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  14.000 KM
  • 823200 - Spoljne otplate14.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 23.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  23.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva23.000 KM