Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

13.397.935 KM

PORESKI PRIHODI

7.537.228 KM  (56,26%)

NEPORESKI PRIHODI

2.702.240 KM  (20,17%)

TRANSFERI I DONACIJE

2.225.498 KM  (16,61%)

PRIMICI OD IMOVINE

115.000 KM  ( 0,86%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

817.969 KM  ( 6,11%)

RASHODI:

13.397.935 KM

LIČNA PRIMANJA

3.397.500 KM  (25,36%)

MATERIJAL I USLUGE

2.712.786 KM  (20,25%)

TRANSFERI I DOZNAKE

2.744.528 KM  (20,48%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

4.086.821 KM  (30,50%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

26.300 KM  ( 0,20%)

OTPLATA DUGOVA

300.000 KM  ( 2,24%)

OSTALI RASHODI

130.000 KM  ( 0,97%)

PORESKI PRIHODI 2018. 7.537.228 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.000 KM
   • 711100 - Porez na dobit od privrednih i profesionalnih djelatnosti
    500 KM
   • 711100 - Porez na prihod od imovine i imovinskih prava
    500 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  500 KM
  • 713100 - Porezi na plaće500 KM
   • 713100 - Porez na plaću i druga lična primanja
    500 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  1.165.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu1.165.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti pravnih lica
    350.000 KM
   • 714100 - Porez na promet nepokretnosti fizičkih lica
    330.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu za motorna vozila
    265.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu fizičkih lica
    100.000 KM
   • 714100 - Porez na imovinu pravnih lica
    100.000 KM
   • 714100 - Porez na nasljeđe i darove
    20.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.000 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost1.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  1.425.408 KM
  • 716100 - Porez na dohodak1.425.408 KM
   • 716100 - Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti
    969.408 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak po konačnom obračunu
    200.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti
    130.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti
    90.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću
    30.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava
    4.000 KM
   • 716100 - Prihod od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala
    2.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.943.320 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.943.320 KM
   • 717100 - Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju općinama
    4.455.320 KM
   • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza koji pripadaju direkciji cesta
    488.000 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.000 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
    500 KM
   • 719100 - Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova
    500 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.702.240 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  148.500 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija113.000 KM
   • 721100 - Prihodi od koncesija
    110.000 KM
   • 721100 - Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora
    3.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine35.500 KM
   • 721200 - Prihodi ostvareni prodajom stanova
    20.000 KM
   • 721200 - Prihodi od kamata na depozite u banci
    13.000 KM
   • 721200 - Ostali prihodi od zakupa - korištenje sportsko-privrednih lovišta
    2.500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  2.548.740 KM
  • 722100 - Administrativne takse262.000 KM
   • 722100 - Općinske administrativne takse
    200.000 KM
   • 722100 - Ostale administrativne takse- urbanistička
    47.000 KM
   • 722100 - Općinske takse i pregled poslovnih prostora koji ispunjavaju tehničke uslove
    15.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse570.000 KM
   • 722300 - Općinske komunalne takse na firmu
    500.000 KM
   • 722300 - komunalne takse zab koristenje građevinskog zemljista
    50.000 KM
   • 722300 - Ostale općinske komunalne naknade i takse
    10.000 KM
   • 722300 - Komunalna taksa za priključak na vodu
    10.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade574.000 KM
   • 722400 - Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti - RENTA
    260.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje građevinskog zemljišta
    75.000 KM
   • 722400 - Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
    70.000 KM
   • 722400 - Naknade za procjenu vrijednosti nekretnina
    45.000 KM
   • 722400 - Naknade od javnih površina za tezge i ljetne bašte i naknada za zakup
    40.000 KM
   • 722400 - Naknade po osnovu tehničkog pregleda objekata - upotrebna dozvola
    32.000 KM
   • 722400 - Naknade od javne površine za vrijeme vašera
    25.000 KM
   • 722400 - Naknade za reklame postavljene na javnim povrsinama
    15.000 KM
   • 722400 - Ostale općinske naknade
    5.000 KM
   • 722400 - Naknada za korištenje državnih šuma utvrđenih po kantonalnim propisima
    3.000 KM
   • 722400 - Naknade za itgradnju i odrzavanje javnih sklonista
    3.000 KM
   • 722400 - Naknada za imovinsko pravne usluge
    1.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse865.740 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila građana
    190.000 KM
   • 722500 - Naknada za vršenje usluga katastra
    180.000 KM
   • 722500 - Nak. za upot. ceste za vozila prav. lica
    155.000 KM
   • 722500 - Sredstva CZ-a iz prethodnih godina
    150.740 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zaštitu od prirodnih i dr. nesreća gdje je osnovica zbirni iznos neto plaća
    150.000 KM
   • 722500 - Naknada za korištenje podataka katastra
    25.000 KM
   • 722500 - Posebna naknada za zastitu od prirodnih i drugihnesreca gdje je osnovica zbirni iznos neto primitak
    12.000 KM
   • 722500 - Nak. za vatr. jed. iz prem. osig. od požara i prir. sila
    2.000 KM
   • 722500 - Nak. za funkcion.premije osiguranja motornih vozila za vatrogasce
    1.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)85.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja javnih usluga - od Sportske sale
    33.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja javnih usluga - vatrogasna jedinica
    20.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga - klizalište
    20.000 KM
   • 722600 - Prihodi od pruzanja javnih usluga - kafe kuhinja
    12.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi192.000 KM
   • 722700 - Povrat PDV-a za projekat finansiran iz EIB-a i SIDA-e
    172.000 KM
   • 722700 - Ostale neplanirane uplate
    10.000 KM
   • 722700 - Prihodi na osnovu naplate pokretanja postupka prinude naplate
    10.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 2.225.498 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  100.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva100.000 KM
   • 731100 - MEG projekat
    50.000 KM
   • 731100 - vodosnabdijevanje
    50.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  95.326 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti95.326 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od Federacije
    75.326 KM
   • 732100 - Primljeni grantovi od kantona
    20.000 KM
 • 733000 - Donacije
  28.000 KM
  • 733100 - Donacije28.000 KM
   • 733100 - Donacije od pravnih lica
    27.000 KM
   • 733100 - Donacije od fizičkih lica - građana
    1.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.002.172 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova1.837.172 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od Kantona
    1.337.000 KM
   • 742100 - Kapitalni transferi od Federacije
    484.172 KM
   • 742100 - Primljeni grant od drzave
    16.000 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora165.000 KM
   • 742200 - Kapitalni transferi od pojedinaca
    165.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 115.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  115.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava115.000 KM
   • 811100 - Primici od prodaje zgrada (prostorije u MUP-u)
    100.000 KM
   • 811100 - Primici od prodaje ostale imovine
    15.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 817.969 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  15.000 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza15.000 KM
   • 777700 - Uplate obaveza od naknade za puteve iz cijene naftnih derivata
    15.000 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  802.969 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva802.969 KM
   • 995100 - Preneseni, procjenjeni višak prethodne godine
    802.969 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.397.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  3.107.500 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.773.000 KM
   • 611100 - Kabinet općinskog načelnika385.155 KM
    • 611100 - Općinsko pravobranilaštvo60.274 KM
     • 611100 - Služba za civilnu zaštitu415.934 KM
      • 611100 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije547.646 KM
       • 611100 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove566.779 KM
        • 611100 - Služba za reviziju31.888 KM
         • 611100 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu644.698 KM
          • 611100 - Stručna služba vijeća120.626 KM
          • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 334.500 KM
           • 611200 - Kabinet općinskog načelnika44.692 KM
            • 611200 - Općinsko pravobranilaštvo4.524 KM
             • 611200 - Služba za civilnu zaštitu53.440 KM
              • 611200 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije50.502 KM
               • 611200 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove60.982 KM
                • 611200 - Služba za reviziju3.262 KM
                 • 611200 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu108.050 KM
                  • 611200 - Stručna služba vijeća9.048 KM
                   • 611200 - Naknade za topli obrok tokom rada
                    7.392 KM
                   • 611200 - Regres za godišnji odmor
                    1.656 KM
                • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
                 290.000 KM
                 • 612100 - Doprinosi poslodavca290.000 KM
                  • 612100 - Kabinet općinskog načelnika40.629 KM
                   • 612100 - Općinsko pravobranilaštvo6.400 KM
                    • 612100 - Služba za civilnu zaštitu43.935 KM
                     • 612100 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije54.984 KM
                      • 612100 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove59.885 KM
                       • 612100 - Služba za reviziju3.315 KM
                        • 612100 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu68.092 KM
                         • 612100 - Stručna služba vijeća12.760 KM

                        MATERIJAL I USLUGE 2018. 2.712.786 KMXZatvori:

                        • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
                         2.712.786 KM
                         • 613100 - Putni troškovi13.000 KM
                          • 613100 - Kabinet općinskog načelnika6.300 KM
                           • 613100 - Općinsko pravobranilaštvo700 KM
                            • 613100 - Služba za civilnu zaštitu1.000 KM
                             • 613100 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije1.000 KM
                              • 613100 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove1.000 KM
                               • 613100 - Služba za reviziju1.000 KM
                                • 613100 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu1.000 KM
                                 • 613100 - Stručna služba vijeća1.000 KM
                                 • 613200 - Izdaci za energiju412.000 KM
                                  • 613200 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove320.000 KM
                                   • 613200 - Izdaci za energiju - javna rasvjeta
                                    320.000 KM
                                  • 613200 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu92.000 KM
                                   • 613200 - Izdaci za el. energiju - zgrade
                                    57.000 KM
                                   • 613200 - Izdaci za centralno grijanje, ugalj i plin
                                    35.000 KM
                                 • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge523.500 KM
                                  • 613300 - Kabinet općinskog načelnika5.300 KM
                                   • 613300 - Općinsko pravobranilaštvo360 KM
                                    • 613300 - Služba za civilnu zaštitu4.300 KM
                                     • 613300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije1.080 KM
                                      • 613300 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove450.360 KM
                                       • 613300 - Izdaci za komunalno održavanje ulica
                                        210.000 KM
                                       • 613300 - Izdaci za komunalno održavanje - zimska služba
                                        200.000 KM
                                       • 613300 - Izdaci za komunalno ozelenjavanje ulica
                                        15.000 KM
                                       • 613300 - Komunalno održavanje - mjesec čistoće
                                        10.000 KM
                                       • 613300 - Troškovi deratizacije
                                        10.000 KM
                                       • 613300 - Ostale komunalne usluge
                                        5.000 KM
                                       • 613300 - Izdaci za telefon
                                        360 KM
                                      • 613300 - Služba za reviziju360 KM
                                       • 613300 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu59.740 KM
                                        • 613300 - Izdaci poštanskih pošiljki
                                         20.000 KM
                                        • 613300 - Izdaci za telefon
                                         16.240 KM
                                        • 613300 - Izdaci za internet
                                         8.000 KM
                                        • 613300 - Izdaci za vodu i kanalizaciju
                                         8.000 KM
                                        • 613300 - Izdaci za odvoz smeća
                                         7.500 KM
                                       • 613300 - Stručna služba vijeća2.000 KM
                                       • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara149.150 KM
                                        • 613400 - Kabinet općinskog načelnika11.600 KM
                                         • 613400 - Administrativni materijal
                                          6.600 KM
                                         • 613400 - Stručna literatura
                                          5.000 KM
                                        • 613400 - Općinsko pravobranilaštvo800 KM
                                         • 613400 - Služba za civilnu zaštitu44.150 KM
                                          • 613400 - Izdaci za odjeću i uniforme
                                           28.150 KM
                                          • 613400 - Administrativni materijal
                                           6.000 KM
                                          • 613400 - Sitan inventar PVJ
                                           5.000 KM
                                          • 613400 - Izdaci s vatrogasne uniforme zastitu odjecu obucu za PVJ
                                           5.000 KM
                                         • 613400 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije8.100 KM
                                          • 613400 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove15.500 KM
                                           • 613400 - Administrativni materijal
                                            13.500 KM
                                           • 613400 - Izdaci za odjeću i uniforme za terenske zaposlenike u katstru i urbanizmu
                                            2.000 KM
                                          • 613400 - Služba za reviziju3.000 KM
                                           • 613400 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu64.000 KM
                                            • 613400 - Administrativni materijal
                                             16.000 KM
                                            • 613400 - Izdaci za matične knjige i izvode
                                             15.000 KM
                                            • 613400 - Izdaci za napitke-sportska sala
                                             12.000 KM
                                            • 613400 - Izdaci za napitke
                                             8.000 KM
                                            • 613400 - Materijal za čišćenje
                                             6.000 KM
                                            • 613400 - Sitni inventar
                                             4.000 KM
                                            • 613400 - Auto gume
                                             3.000 KM
                                           • 613400 - Stručna služba vijeća2.000 KM
                                           • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva46.000 KM
                                            • 613500 - Kabinet općinskog načelnika20.200 KM
                                             • 613500 - Općinsko pravobranilaštvo600 KM
                                              • 613500 - Služba za civilnu zaštitu5.300 KM
                                               • 613500 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije6.000 KM
                                                • 613500 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove3.200 KM
                                                 • 613500 - Služba za reviziju600 KM
                                                  • 613500 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu9.500 KM
                                                   • 613500 - Registracija motronih vozila
                                                    6.000 KM
                                                   • 613500 - Benzin
                                                    3.500 KM
                                                  • 613500 - Stručna služba vijeća600 KM
                                                  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje388.665 KM
                                                   • 613700 - Služba za civilnu zaštitu33.665 KM
                                                    • 613700 - Čišćenje vodotoka-javni radovi
                                                     18.665 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuce odrzavanje sredstava PVJ
                                                     10.000 KM
                                                    • 613700 - Tekuce odrzavanje sklonista
                                                     3.000 KM
                                                    • 613700 - Održavanje sistema veze u PVJ
                                                     2.000 KM
                                                   • 613700 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije100.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje u MZ
                                                     60.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje puteva u gradu
                                                     35.000 KM
                                                    • 613700 - Održavanje protivgradna zaštita
                                                     5.000 KM
                                                   • 613700 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove172.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci održavanja video nadzora u gradu
                                                     70.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete u mz
                                                     40.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje javne rasvjete u gradu
                                                     30.000 KM
                                                    • 613700 - Horizontalna i vertikalna signalizacija
                                                     20.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za uređenje građevinskog zemljišta iz rente
                                                     10.000 KM
                                                    • 613700 - Servisiranje geodetskih instrumenata
                                                     2.000 KM
                                                   • 613700 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu83.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje zgrada
                                                     42.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje sportskih terena
                                                     10.000 KM
                                                    • 613700 - Održavanje krovne konstrukcije stare zgrade općine Konak
                                                     10.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje vozila
                                                     8.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za održavanje postojećih spomen obilježja
                                                     5.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje opreme
                                                     4.000 KM
                                                    • 613700 - Sanacija prostorija mjesnih ureda u MZ
                                                     2.000 KM
                                                    • 613700 - Izdaci za održavanje mezarja i groblja
                                                     2.000 KM
                                                  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa23.500 KM
                                                   • 613800 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije5.000 KM
                                                    • 613800 - Izdaci platnog prometa
                                                     5.000 KM
                                                   • 613800 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu18.500 KM
                                                    • 613800 - Kolektivno osiguranje uposlenika
                                                     10.500 KM
                                                    • 613800 - Osiguranje vozila
                                                     8.000 KM
                                                  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.156.971 KM
                                                   • 613900 - Kabinet općinskog načelnika148.730 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za naknade komisijama sa porezima iz ranijeg perioda
                                                     20.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za naknade po ugovorima
                                                     16.000 KM
                                                    • 613900 - Usluge reklame i medija
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Izrada promotivnog materijala općine
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Ostale nespomenute usluge
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Dan općine i susret prijateljskih gradova
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Obilježavanje općinskih i drugih praznika
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     11.200 KM
                                                    • 613900 - Reprezentacija u vidu poklona
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za rad stručnih komisija
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose za naknade po ugovorima
                                                     3.200 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose za rad komisija
                                                     2.000 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                     1.330 KM
                                                   • 613900 - Općinsko pravobranilaštvo721 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     500 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                     221 KM
                                                   • 613900 - Općinsko Vijeće225.500 KM
                                                    • 613900 - Naknade općinskim vijećnicima
                                                     180.000 KM
                                                    • 613900 - Porezi i doprinosi na vijećničke naknade
                                                     36.000 KM
                                                    • 613900 - Naknade za vijećničke komisije
                                                     8.000 KM
                                                    • 613900 - Porezi na rad vijećničkih komisija
                                                     1.500 KM
                                                   • 613900 - Služba za civilnu zaštitu64.713 KM
                                                    • 613900 - Obilježavanje i deminiranje minskih polja
                                                     30.000 KM
                                                    • 613900 - Obuka struktura CZ i opreme centra za osmatranje i obavještavanje
                                                     12.000 KM
                                                    • 613900 - Naknade članovima štaba CZ
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Sufinansiranje OOCK u org.takmicenja OŠ iz oblasti PMP
                                                     5.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za finansiranje neplaniranih troskova
                                                     3.850 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za poreze i doprinose za naknade članovima štaba cz
                                                     2.000 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
                                                     1.663 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     200 KM
                                                   • 613900 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije399.273 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za PDV - za projekte finansirane iz EIB-a
                                                     172.000 KM
                                                    • 613900 - Otklanjanje posljedica elementarnih nepogoda
                                                     60.000 KM
                                                    • 613900 - Postavljanje klizališta u gradu
                                                     50.000 KM
                                                    • 613900 - Organizacija privrednih sajmova i susreta
                                                     35.000 KM
                                                    • 613900 - Usluge nadzora
                                                     30.000 KM
                                                    • 613900 - Antrax -cijepljenje stoke
                                                     20.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za usluge revizije projekta
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Članstvo u akcionoj grupi Doboj
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Osnivanje turističke zajednice
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
                                                     1.773 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     500 KM
                                                   • 613900 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove103.384 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za zbrinjavanje napuštenih životinja - pasa i mačaka
                                                     40.000 KM
                                                    • 613900 - Projekat u oblasti katastra-harmonizacija podataka
                                                     20.000 KM
                                                    • 613900 - Naknade članovima komisije za tehnički prijem objekata sa porezima
                                                     19.000 KM
                                                    • 613900 - Dekoracija grada i doček Nove godine na otvorenom
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Izvršenje rješenja urbanističkog-građevinske inspekcije
                                                     10.000 KM
                                                    • 613900 - Godišnja naknada za korištenje usluga FBiH POS za katastar
                                                     2.000 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od pirodnih i drugih nesreca
                                                     1.884 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     500 KM
                                                   • 613900 - Služba za reviziju612 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     500 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zastitu od prirodnih i drugih nesreca
                                                     112 KM
                                                   • 613900 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu212.717 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za lica za stručno osposobljavanje
                                                     65.000 KM
                                                    • 613900 - Zaštitari za obezbjeđenje zgrade općine
                                                     26.000 KM
                                                    • 613900 - Održavanje softwera
                                                     20.000 KM
                                                    • 613900 - Zaštitari za obezbjeđenje na javnim skupovima
                                                     15.000 KM
                                                    • 613900 - Oglašavanje tendera, oglasa i drugo
                                                     12.000 KM
                                                    • 613900 - Obezbijeđenje protuprovalnog sistema za 9 mjesnih ureda(plaćanje security firmi-sistemska uvezanost)
                                                     12.000 KM
                                                    • 613900 - Poseban doprinos po osnovu obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom
                                                     11.000 KM
                                                    • 613900 - BFC certifikacija općine Graćanica
                                                     7.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za specijalizaciju i školovanje
                                                     6.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za usluge sistematskog zdravstvenog pregleda za uposlenike
                                                     6.000 KM
                                                    • 613900 - Predaja arhive na čuvanje Arhivu Tuzla
                                                     6.000 KM
                                                    • 613900 - Članarina za Savez općina i gradova
                                                     5.000 KM
                                                    • 613900 - Izdaci za izradu strategija i sl.
                                                     5.000 KM
                                                    • 613900 - Nabavka licenci za fireval
                                                     4.000 KM
                                                    • 613900 - Evropski pokret-po sporazumu
                                                     3.000 KM
                                                    • 613900 - Kompjuterske usluge održavanja informacionog sistema
                                                     2.500 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća
                                                     2.217 KM
                                                    • 613900 - Antivirusni program - licence
                                                     2.000 KM
                                                    • 613900 - Izrada nove web stranice
                                                     1.500 KM
                                                    • 613900 - Ostale medicinske i laboratorijske usluge
                                                     1.000 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     500 KM
                                                   • 613900 - Stručna služba vijeća1.321 KM
                                                    • 613900 - Usluge reprezentacije
                                                     1.100 KM
                                                    • 613900 - Posebna naknada na dohodak od prirodnih i drugih nesreća
                                                     221 KM

                                                 TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 2.744.528 KMXZatvori:

                                                 • 614000 - Tekući grantovi
                                                  2.344.202 KM
                                                  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade54.000 KM
                                                   • 614100 - Općinsko Vijeće52.000 KM
                                                    • 614100 - Naknade za članove Općinske izborne komisije
                                                     35.000 KM
                                                    • 614100 - Općinska izborna komisija
                                                     17.000 KM
                                                   • 614100 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu2.000 KM
                                                    • 614100 - Finansijka održivost sistema obuke za jedinice lokalne samouprave u BiH (ADS)
                                                     2.000 KM
                                                  • 614200 - Grantovi pojedincima219.000 KM
                                                   • 614200 - Kabinet općinskog načelnika21.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima - jednokratne pomoći
                                                     10.000 KM
                                                    • 614200 - Verski praznici
                                                     8.000 KM
                                                    • 614200 - Realizacija projekta MDGF-a na unapređenju socijalne zaštite i inkluzije u općini
                                                     3.000 KM
                                                   • 614200 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu198.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima- stipendiranje učenika i studenata
                                                     110.000 KM
                                                    • 614200 - Osiguranje za osobe koje se nalaze u statusu socijalno potrebe a nisu osigurane po drugom osnovu
                                                     20.000 KM
                                                    • 614200 - Unapređenje uslova i rada Romske populacije
                                                     15.000 KM
                                                    • 614200 - Transfer za prevoz učenika
                                                     15.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi za obrazovanje (stimulacije učenika u takmičenjima, nabavka udžbenika, mjesečne karte)
                                                     10.000 KM
                                                    • 614200 - Pomoć za nezaposlene porodilje
                                                     10.000 KM
                                                    • 614200 - Subvencija za troškove dženaza umrlih boraca
                                                     5.000 KM
                                                    • 614200 - Izvajanje za vojne invalide, porodice poginulih boraca i zlatne ljiljane
                                                     4.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi pojedincima- Zdravstvena zaštita socijalno ugroženih i učesnika NOR-a
                                                     3.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi za izbjegla i prognana lica
                                                     3.000 KM
                                                    • 614200 - Grantovi za povratnike
                                                     3.000 KM
                                                  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.899.202 KM
                                                   • 614300 - Općinsko Vijeće40.000 KM
                                                    • 614300 - Parlamentarne grupe i rad klubova i vijećnika
                                                     40.000 KM
                                                   • 614300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije203.002 KM
                                                    • 614300 - Podsticaji u poljoprivredi ukljucujuci i GIZ projekat
                                                     70.000 KM
                                                    • 614300 - MZ Gračanica
                                                     16.149 KM
                                                    • 614300 - Podrša, podsticaj poduzetnišva žena i srednjoskolaca
                                                     10.000 KM
                                                    • 614300 - Donja Orahovica
                                                     7.552 KM
                                                    • 614300 - Lukavica
                                                     6.943 KM
                                                    • 614300 - Stjepan Polje
                                                     6.739 KM
                                                    • 614300 - Malešići
                                                     6.013 KM
                                                    • 614300 - Miričina
                                                     5.997 KM
                                                    • 614300 - Gornja Orahovica
                                                     5.436 KM
                                                    • 614300 - Pribava
                                                     4.932 KM
                                                    • 614300 - Babići
                                                     4.751 KM
                                                    • 614300 - Soko
                                                     4.745 KM
                                                    • 614300 - Trnovci
                                                     4.688 KM
                                                    • 614300 - Džakule
                                                     4.623 KM
                                                    • 614300 - Buk
                                                     4.580 KM
                                                    • 614300 - Donji Doborovci
                                                     4.572 KM
                                                    • 614300 - Rašljeva
                                                     4.443 KM
                                                    • 614300 - Prijeko Brdo
                                                     4.387 KM
                                                    • 614300 - Škahovica
                                                     4.375 KM
                                                    • 614300 - Vranovići
                                                     4.344 KM
                                                    • 614300 - Donja Lohinja
                                                     4.068 KM
                                                    • 614300 - Gornji Doborovci
                                                     3.984 KM
                                                    • 614300 - Piskavica
                                                     3.555 KM
                                                    • 614300 - Gornja Lohinja
                                                     3.312 KM
                                                    • 614300 - Lendići
                                                     2.814 KM
                                                   • 614300 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu1.656.200 KM
                                                    • 614300 - Sportski klubovi
                                                     380.000 KM
                                                    • 614300 - Doznake za vanjske korisnike-Bosanski kulturni centar
                                                     275.000 KM
                                                    • 614300 - Doznake vanjskim korisnicima- dječije obdanište
                                                     240.000 KM
                                                    • 614300 - Doznake vanjskim korisnicima-Centar za socijalni rad
                                                     215.000 KM
                                                    • 614300 - Obaveze klubova prema savezima
                                                     80.000 KM
                                                    • 614300 - Kulturne manifestacije od općinskog značaja
                                                     50.000 KM
                                                    • 614300 - Tekući transfer NVO
                                                     50.000 KM
                                                    • 614300 - Grant za "Narodnu kuhinju"
                                                     40.000 KM
                                                    • 614300 - Pomoći najugroženijim penzionerima
                                                     40.000 KM
                                                    • 614300 - Transfer za JU Dječije obdanište za program predškolskog obrazovanja
                                                     27.000 KM
                                                    • 614300 - Budžet za mlade
                                                     25.000 KM
                                                    • 614300 - Održavanje sportskih terena
                                                     25.000 KM
                                                    • 614300 - Sportski savez općine
                                                     20.000 KM
                                                    • 614300 - Udruženje poljoprivrednika, poloprivrednih inžinjera i tehničara
                                                     20.000 KM
                                                    • 614300 - Transfer- Zavičajna zbirka- BKC
                                                     20.000 KM
                                                    • 614300 - TransferCentar za socijalni rad-jednokratne pomoći
                                                     20.000 KM
                                                    • 614300 - Grant za organizaciju demobilisanih boraca ODB
                                                     15.000 KM
                                                    • 614300 - Izdaci za plaćanje zakupa, grijanja, i struje NVO
                                                     13.000 KM
                                                    • 614300 - Sportske manifestacije, prvenstva turniri, sponzorstva, reprezentativni susreti, škole sporta
                                                     12.200 KM
                                                    • 614300 - Grant nepr. org.- Organizacija RVI
                                                     10.000 KM
                                                    • 614300 - Grant nepr. org. - Organizacija porodica šehida
                                                     10.000 KM
                                                    • 614300 - Crveni Križ
                                                     10.000 KM
                                                    • 614300 - Sufinansiranje općine kulturnih institucija BiH
                                                     10.000 KM
                                                    • 614300 - Podrška izdavačkim projektima od značaja za općinu i šire
                                                     8.000 KM
                                                    • 614300 - Grantovi nepr. org.- Humanitarne organizacije
                                                     7.000 KM
                                                    • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama - Lovačko društvo "Srndać"
                                                     7.000 KM
                                                    • 614300 - Tekući grant - UG Futura gračanica - za angažovanje logopeda
                                                     5.000 KM
                                                    • 614300 - Susreti prijateljskih gradova
                                                     5.000 KM
                                                    • 614300 - Izdaci za učesnike NOR-a
                                                     4.000 KM
                                                    • 614300 - tekući transfer za Vijeće mladih
                                                     4.000 KM
                                                    • 614300 - Podrška (sponzorstvo) drugih manifestacija kulture i pojedincima
                                                     3.000 KM
                                                    • 614300 - Grant za udruženje zlatnih ljiljana
                                                     3.000 KM
                                                    • 614300 - NERDA- regionalna razvojna agencija
                                                     3.000 KM
                                                  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima150.000 KM
                                                   • 614500 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije150.000 KM
                                                    • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima(MEG projekat-ekonomski razvoj i novov zaposljavanje)
                                                     100.000 KM
                                                    • 614500 - Subvencije /podrška preduzećima pri zapošljavanju-prvi biznis mladih
                                                     50.000 KM
                                                  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo22.000 KM
                                                   • 614800 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije22.000 KM
                                                    • 614800 - Naknada za povrat više naplaćenih sredstava
                                                     17.000 KM
                                                    • 614800 - Izdaci za vansudska poravnanja
                                                     5.000 KM
                                                 • 615000 - Kapitalni grantovi
                                                  400.326 KM
                                                  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima163.000 KM
                                                   • 615200 - Kabinet općinskog načelnika6.000 KM
                                                    • 615200 - Pomoć za stambeno zbrinjavanje socijalno ugroženih
                                                     6.000 KM
                                                   • 615200 - Služba za civilnu zaštitu4.000 KM
                                                    • 615200 - Subvencioniranje nabavke opreme potrebne za sprovođenje licne i kolektivne zastite građana
                                                     4.000 KM
                                                   • 615200 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije147.000 KM
                                                    • 615200 - Grant za građevinski materijal za 2 stanbena objekta (grant Federacije)
                                                     60.000 KM
                                                    • 615200 - mjere energetsje efikasnosti na stambenim zgradama
                                                     50.000 KM
                                                    • 615200 - Kapitalni grantovi za izgradnju i sanaciju oštećenih i porušenih kuća usljed prirodnih nepogoda
                                                     37.000 KM
                                                   • 615200 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu6.000 KM
                                                    • 615200 - Grant za rješavanje stambenih pitanja boraca
                                                     6.000 KM
                                                  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama237.326 KM
                                                   • 615300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije237.326 KM
                                                    • 615300 - Sanacija i projektovanje kulturno-hstorijskih i zaštićenih spomenika-Pravoslavna crkva
                                                     54.326 KM
                                                    • 615300 - Energijski efikasne škole na području općine Gračanica - OŠ Stjepan Polje, Vranovići i Lukavica
                                                     50.000 KM
                                                    • 615300 - Kapitalni grant sportskim klubovima
                                                     40.000 KM
                                                    • 615300 - poligpn OŠ u MZ Lukavica
                                                     25.000 KM
                                                    • 615300 - Poligon OŠ "Hasan Kikić"
                                                     20.000 KM
                                                    • 615300 - Nabavka opreme za radio stanicu i dopisništvo
                                                     15.000 KM
                                                    • 615300 - Izdaci za vjerske objekte
                                                     13.000 KM
                                                    • 615300 - Utopljavanje podrucne skole MZ Babići
                                                     10.000 KM
                                                    • 615300 - Kapitalni grant- Centar za autizam
                                                     10.000 KM

                                                 NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 4.086.821 KMXZatvori:

                                                 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
                                                  4.086.821 KM
                                                  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada20.000 KM
                                                   • 821100 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove20.000 KM
                                                    • 821100 - Kupovina zemljišta
                                                     20.000 KM
                                                  • 821200 - Nabavka građevina646.449 KM
                                                   • 821200 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije606.449 KM
                                                    • 821200 - Izgradnja sportske dvorane
                                                     440.449 KM
                                                    • 821200 - Izgradnja javne rasvjete u mjesnim zajednicama
                                                     40.000 KM
                                                    • 821200 - Izgradnja javne rasvjete u gradu
                                                     25.000 KM
                                                    • 821200 - Izgradnja Društvenog doma u Mz Trnovci
                                                     20.000 KM
                                                    • 821200 - Izgradnja društvenog doma u MZ Malešići
                                                     20.000 KM
                                                    • 821200 - Poligon u MZ Gračanica Hajdarovac
                                                     20.000 KM
                                                    • 821200 - Poligon u MZ Dobarovci
                                                     20.000 KM
                                                    • 821200 - Nastavak ulaganja u Romsko naselje- prenesena neutrošena sredstva
                                                     16.000 KM
                                                    • 821200 - izgradnja spomen obiljezja Buk
                                                     5.000 KM
                                                   • 821200 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu40.000 KM
                                                    • 821200 - Program stambenog zbrinjavanja korisnika kolektivnih vidova smještaja (zatvaranje kolektivnih centara putem osiguranja alternativnog smještaja)
                                                     40.000 KM
                                                  • 821300 - Nabavka opreme466.172 KM
                                                   • 821300 - Služba za civilnu zaštitu116.000 KM
                                                    • 821300 - Oprema CZ i investiciona rekonstrukcija
                                                     100.000 KM
                                                    • 821300 - Nabavka specijalnog terenskog vozila CZ
                                                     16.000 KM
                                                   • 821300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije124.172 KM
                                                    • 821300 - Protivgradna zaštita
                                                     124.172 KM
                                                   • 821300 - Služba za upravu, društvene djelatnosti, zajedničke poslove i boračko-invalidsku zaštitu226.000 KM
                                                    • 821300 - Oprema službi
                                                     100.000 KM
                                                    • 821300 - Opremanje nove softwer sobe-nabavka softvera
                                                     50.000 KM
                                                    • 821300 - Nabavka klima uređaja u novoj zgradi
                                                     40.000 KM
                                                    • 821300 - Kompjuterska oprema informacionog sistema
                                                     10.000 KM
                                                    • 821300 - Nabavka opreme za arhiv općine
                                                     10.000 KM
                                                    • 821300 - Oprema-nabavka vatrodojave za sprat nove zgrade općine
                                                     7.000 KM
                                                    • 821300 - Nabavka opreme za sportsku salu
                                                     5.000 KM
                                                    • 821300 - Oprema za prostorije mjesnih ureda u mjesnim zajednicama
                                                     4.000 KM
                                                  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava40.000 KM
                                                   • 821500 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije20.000 KM
                                                    • 821500 - Izgradnja projektne dokumentacije
                                                     20.000 KM
                                                   • 821500 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove20.000 KM
                                                    • 821500 - Izrada prostorno planske dokumentacije
                                                     20.000 KM
                                                  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.914.200 KM
                                                   • 821600 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije2.694.200 KM
                                                    • 821600 - Izdaci za regulaciju rijeke Sokoluše
                                                     220.000 KM
                                                    • 821600 - Projekat vodosnabdjevanje WATSAN
                                                     200.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Lukavica
                                                     110.000 KM
                                                    • 821600 - Ostali kapitalni projekti MZ
                                                     102.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta babici karici
                                                     100.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje MEG projekat
                                                     100.000 KM
                                                    • 821600 - Izdaci za sanaciju klizišta
                                                     96.200 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta u MZ Stjepan-Grič
                                                     77.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puteva u MZ Škahovica
                                                     70.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Soko
                                                     50.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta MZ Stjepan Polje - Malešići
                                                     50.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta u MZ Prijeko Brdo
                                                     50.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Rašljeva
                                                     50.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Škahovica
                                                     50.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Gračanica Soljanuša
                                                     45.000 KM
                                                    • 821600 - Sufinasiranje općine u kapitalnim projektima
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puteva u MZ Miričina Gornja
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta u MZ Donja Orahovica
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija dvorišta oko općine
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Gračanica Bijela Polja
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Kanalizacija Jvor-Bahići
                                                     40.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Buk
                                                     35.000 KM
                                                    • 821600 - Uređenje izletišta "Vis-Sijedi Krš"
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnadbijevanje u MZ Vranovići
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta Javor Bahići
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Lendići
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Dobarovci
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Putevi u MZ Stjepan Polje-Džebe
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Vranovići
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Džakule
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta Donja Lohinja - Kakmuž
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Donja Lohinja-Mujkanovac Meraje
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta u MZ Lukavica
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Miričina
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Kanalizacija u MZ Donja Orahovica
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Kanalizacija Gornja Miričina
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - Uređenje poljoprivrednog zemljišta u MZ Donja Orahovica od Romskog naselja prema Spreči
                                                     30.000 KM
                                                    • 821600 - sanacija puta u MZ Lukavica-Delići
                                                     29.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija rukometnog igrališta u Gračanici
                                                     25.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta MZ Piskavica(Hrvići)
                                                     25.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija glavnog puta u MZ Pribava
                                                     25.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija ulice Bulakov sokak u MZ Gračanica
                                                     25.000 KM
                                                    • 821600 - Uređenje poljoprivrednog zemljišta Gračanica-Dpboj Istok
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Donja Orahovica
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rješavanje pristupnog puta prema gradini u MZ Soko
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta Babići- Borići
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Malešići
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Buk
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Pribava-Kamarići
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puteva u MZ Gornja Orahovica (groblje Cerik)
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta u MZ Lukavica- Bijeli potok
                                                     20.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Džakule -Kulovići
                                                     16.000 KM
                                                    • 821600 - Nerealizovani projekti predhodne godine
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnadbijevanje u MZ Gornji Doborovci
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija glavnog puta u MZ Škahovica
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Trotoar od Zvijezde do područja škole u MZ Babići
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Trnovci
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija pekarskog prolaza u MZ Gračanica
                                                     15.000 KM
                                                    • 821600 - Društveni dom Škahovica
                                                     14.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puteva u MZ Stjepan Polje- inkubatorska stanica-Dživraci
                                                     13.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija mosta Mehmedovići u MZ Džakule
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Babići
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Vodosnabdijevanje u MZ Malešići
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta MZ Piskavica (Hamidovići)
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta Koplje-Čalići -Brezje
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Asfaltiranje puta do ambulante u centru MZ Donja Orahovica
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Asfaltiranje puta Mejremići-mezarje u MZ Stjepan Polje
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija krova sportske sale Luke
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Društveni dom Prijeko Brdo
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Kanalizacija u MZ Miričina (Donja)
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Kanalizacija u MZ Pribava
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Odvođenje oborinskih voda u MZ Škahovica-Romsko naselj-Vesleli Brijeg
                                                     10.000 KM
                                                    • 821600 - Dovršetak dječijeg igrališta u MZ Donja Orahovica
                                                     6.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija pješacke zone u parku ispred zgrade općine
                                                     6.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta Ciglane-Đurići u MZ Gornja Lohinja
                                                     5.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija puta u MZ Rašljeva-Miričina-Beledije
                                                     5.000 KM
                                                    • 821600 - Sanacija puta Donja Orahovica- Turkovići
                                                     5.000 KM
                                                    • 821600 - Društveni dom Džakule
                                                     5.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija mokrih čvorova u Društvenom domu u MZ Dobarovci
                                                     5.000 KM
                                                   • 821600 - Služba za prostorno uređenje, geodetske i imovinsko-pravne poslove220.000 KM
                                                    • 821600 - Rekonstrukcija i infrastrukture u gradu iz rente
                                                     220.000 KM

                                                 FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

                                                 RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 26.300 KMXZatvori:

                                                 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
                                                  26.300 KM
                                                  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate10.000 KM
                                                   • 616200 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije10.000 KM
                                                    • 616200 - Izdaci za kamate odobrene od stranih finansijskih institucija (EIB)
                                                     10.000 KM
                                                  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje16.300 KM
                                                   • 616300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije16.300 KM
                                                    • 616300 - Kamate na kredite odobrene od strane finansijskih institucija
                                                     16.300 KM

                                                 OTPLATA DUGOVA 2018. 300.000 KMXZatvori:

                                                 • 823000 - Otplate dugova
                                                  300.000 KM
                                                  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja300.000 KM
                                                   • 823300 - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj i finansije300.000 KM
                                                    • 823300 - Otplate kredita kod komercijalne banke
                                                     300.000 KM

                                                 OSTALI RASHODI 2018. 130.000 KMXZatvori:

                                                 • 999000 - Budžetska rezerva
                                                  130.000 KM
                                                  • 999900 - Budžetska rezerva130.000 KM
                                                   • 999900 - Kabinet općinskog načelnika130.000 KM