Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

17.556.758 KM

PORESKI PRIHODI

1.457.600 KM  ( 8,30%)

NEPORESKI PRIHODI

5.945.670 KM  (33,87%)

TRANSFERI I DONACIJE

3.572.988 KM  (20,35%)

PRIMICI OD IMOVINE

1.580.000 KM  ( 9,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

5.000.500 KM  (28,48%)

RASHODI:

17.556.758 KM

LIČNA PRIMANJA

1.622.000 KM  ( 9,24%)

MATERIJAL I USLUGE

828.800 KM  ( 4,72%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.145.288 KM  (17,91%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

11.920.670 KM  (67,90%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

40.000 KM  ( 0,23%)

PORESKI PRIHODI 2018. 1.457.600 KMXZatvori:

 • 714000 - Porez na imovinu
  501.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu501.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  7.300 KM
  • 716100 - Porez na dohodak7.300 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  948.200 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza948.200 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  1.100 KM
  • 719100 - Ostali porezi1.100 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 5.945.670 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  116.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija15.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine100.000 KM
  • 721400 - Naknade primljene od pozajmica i učešća u kapitalu1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  5.829.670 KM
  • 722300 - Komunalne takse25.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade5.646.670 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse78.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)60.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi20.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 3.572.988 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  120.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti120.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  3.452.988 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova3.452.988 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 1.580.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  1.580.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava1.580.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 5.000.500 KMXZatvori:

 • 777000 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza
  500 KM
  • 777700 - Prihodi po osnovu zaostalih obaveza500 KM
 • 995000 - Prenesena sredstva
  5.000.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva5.000.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.622.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.492.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.305.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 187.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  130.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca130.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 828.800 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  828.800 KM
  • 613100 - Putni troškovi9.500 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju32.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge39.300 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara19.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva21.500 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje341.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa11.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge352.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.145.288 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  862.300 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade25.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima302.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama405.300 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima30.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima100.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  2.282.988 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade1.622.988 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima510.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama50.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima100.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 11.920.670 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  11.920.670 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada400.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina8.915.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme100.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava473.670 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje2.032.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 40.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  40.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva40.000 KM