Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.617.500 KM

PORESKI PRIHODI

2.952.300 KM  (44,61%)

NEPORESKI PRIHODI

2.172.000 KM  (32,82%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.343.200 KM  (20,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

150.000 KM  ( 2,27%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

6.617.500 KM

LIČNA PRIMANJA

1.893.420 KM  (28,61%)

MATERIJAL I USLUGE

1.337.780 KM  (20,22%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.929.300 KM  (29,15%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.394.000 KM  (21,07%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

20.000 KM  ( 0,30%)

OTPLATA DUGOVA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI RASHODI

43.000 KM  ( 0,65%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.952.300 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  550 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca550 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.200 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.200 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  224.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu224.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  6.400 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost400 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga6.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  823.600 KM
  • 716100 - Porez na dohodak823.600 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  1.892.210 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza1.892.210 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  340 KM
  • 719100 - Ostali porezi340 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.172.000 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.041.850 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.041.500 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine100 KM
  • 721500 - Prihodi od pozitivnih kursnih razlika250 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.120.150 KM
  • 722100 - Administrativne takse149.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse555.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade153.800 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse239.050 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)12.550 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi10.750 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.343.200 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  70.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva70.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  281.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti281.000 KM
 • 741000 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada
  155.000 KM
  • 741100 - Primljeni kapitalni transferi od inostranih vlada155.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  837.200 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova822.200 KM
  • 742200 - Kapitalni transferi od nevladinih izvora15.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  150.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava150.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.893.420 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  1.745.120 KM
  • 611100 - Bruto plaće1.420.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 325.120 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  148.300 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca148.300 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.337.780 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  1.337.780 KM
  • 613100 - Putni troškovi16.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju337.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge275.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara108.770 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva13.100 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje255.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa5.300 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge327.610 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.929.300 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  1.621.300 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade597.500 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima289.800 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama297.500 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima73.500 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima160.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo203.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  308.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade10.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima286.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama12.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.394.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  1.394.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina720.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme60.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava114.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje500.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 20.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  20.000 KM
  • 616200 - Izdaci za inostrane kamate20.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI RASHODI 2018. 43.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  43.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva43.000 KM