Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

55.232.780 KM

PORESKI PRIHODI

20.282.080 KM  (36,72%)

NEPORESKI PRIHODI

16.513.700 KM  (29,90%)

TRANSFERI I DONACIJE

11.651.000 KM  (21,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

2.786.000 KM  ( 5,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

4.000.000 KM  ( 7,24%)

RASHODI:

55.232.780 KM

LIČNA PRIMANJA

9.972.500 KM  (18,06%)

MATERIJAL I USLUGE

13.168.700 KM  (23,84%)

TRANSFERI I DOZNAKE

16.088.580 KM  (29,13%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

12.693.000 KM  (22,98%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

850.000 KM  ( 1,54%)

OTPLATA DUGOVA

2.310.000 KM  ( 4,18%)

OSTALI RASHODI

150.000 KM  ( 0,27%)

PORESKI PRIHODI 2018. 20.282.080 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  1.300 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca1.300 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  5.100 KM
  • 713100 - Porezi na plaće5.100 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  2.822.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.822.000 KM
 • 715000 - Domaći porezi na dobra i usluge
  1.322 KM
  • 715100 - Porezi na prodaju dobara i usluga, ukupni promet ili dodatnu vrijednost500 KM
  • 715200 - Porez na promet posebnih usluga50 KM
  • 715900 - Ostali porezi na promet proizvoda i usluga772 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  5.491.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak5.491.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  11.961.158 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza11.961.158 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  200 KM
  • 719100 - Ostali porezi200 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 16.513.700 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  1.760.900 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija1.690.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine70.900 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  14.557.300 KM
  • 722100 - Administrativne takse510.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse4.450.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade6.571.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse2.797.800 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)197.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi31.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  195.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne195.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 11.651.000 KMXZatvori:

 • 731000 - Tekuće potpore iz inostranstva
  131.000 KM
  • 731100 - Tekuće potpore iz inostranstva131.000 KM
 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  9.074.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti9.074.000 KM
 • 733000 - Donacije
  1.000 KM
  • 733100 - Donacije1.000 KM
 • 742000 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti
  2.445.000 KM
  • 742100 - Kapitalni transferi od ostalih nivoa vlasti i fondova2.445.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 2.786.000 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  2.786.000 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava2.786.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 4.000.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  4.000.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva4.000.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 9.972.500 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  9.089.800 KM
  • 611100 - Bruto plaće8.035.600 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 1.054.200 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  882.700 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca882.700 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 13.168.700 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  13.168.700 KM
  • 613100 - Putni troškovi110.700 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju1.529.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge4.767.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara326.500 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva490.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme52.500 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje3.157.500 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa38.500 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge2.697.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 16.088.580 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  14.620.580 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima8.858.000 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama1.814.580 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima2.690.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima600.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo658.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.468.000 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade200.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima550.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama265.000 KM
  • 615400 - Kapitalni grantovi javnim preduzećima453.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 12.693.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  12.693.000 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada460.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina2.600.000 KM
  • 821300 - Nabavka opreme1.311.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava4.200.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje4.122.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 850.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  850.000 KM
  • 616100 - Kamate na pozajmice primljene kroz državu850.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 2.310.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  2.310.000 KM
  • 823100 - Otplate dugova primljenih kroz državu2.310.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 150.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  150.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva150.000 KM