Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

10.083.407 KM

PORESKI PRIHODI

5.549.298 KM  (55,03%)

NEPORESKI PRIHODI

2.014.609 KM  (19,98%)

TRANSFERI I DONACIJE

1.910.000 KM  (18,94%)

PRIMICI OD IMOVINE

609.500 KM  ( 6,04%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI:

10.083.395 KM

LIČNA PRIMANJA

2.722.473 KM  (27,00%)

MATERIJAL I USLUGE

679.000 KM  ( 6,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.213.605 KM  (61,62%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

0 KM  ( 0,00%)

OTPLATA DUGOVA

332.500 KM  ( 3,30%)

OSTALI RASHODI

60.817 KM  ( 0,60%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.549.298 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  650 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca650 KM
 • 713000 - Porezi na plaću i radnu snagu
  800 KM
  • 713100 - Porezi na plaće800 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  520.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu520.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  848.850 KM
  • 716100 - Porez na dohodak848.850 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  4.178.698 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza4.178.698 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  300 KM
  • 719100 - Ostali porezi300 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 2.014.609 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  198.000 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija197.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine1.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.806.609 KM
  • 722100 - Administrativne takse161.000 KM
  • 722300 - Komunalne takse225.100 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade707.799 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse710.909 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)100 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi1.700 KM
 • 723000 - Novčane kazne (neporeske prirode)
  10.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne10.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 1.910.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  1.870.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti1.870.000 KM
 • 733000 - Donacije
  40.000 KM
  • 733100 - Donacije40.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 609.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Kapitalni primici od prodaje stalnih sredstava
  609.500 KM
  • 811100 - Primci od prodaje stalnih sredstava609.500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 0 KMXZatvori:

LIČNA PRIMANJA 2018. 2.722.473 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  2.498.766 KM
  • 611100 - Bruto plaće2.137.522 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 361.244 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  223.707 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca223.707 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 679.000 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  679.000 KM
  • 613100 - Putni troškovi15.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju80.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge88.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara40.000 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva27.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme2.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje30.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa20.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge377.000 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 6.213.605 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  4.547.605 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade1.100.950 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.731.655 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama881.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima200.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo286.000 KM
  • 614900 - Tekući grantovi (nedefinisano)348.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  1.666.000 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima50.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama1.405.134 KM
  • 615900 - Kapitalni grantovi (nedefinisano)210.866 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 75.000 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  75.000 KM
  • 821900 - Nabavka stalnih sredstava (nedefinisano)75.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 0 KMXZatvori:

OTPLATA DUGOVA 2018. 332.500 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  332.500 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja332.500 KM

OSTALI RASHODI 2018. 60.817 KMXZatvori:

 • 996000 - Plaćanje deficita
  20.817 KM
  • 996100 - Plaćanje deficita20.817 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  40.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva40.000 KM