Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

4.364.920 KM

PORESKI PRIHODI

2.328.150 KM  (53,34%)

NEPORESKI PRIHODI

1.361.770 KM  (31,20%)

TRANSFERI I DONACIJE

275.000 KM  ( 6,30%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

400.000 KM  ( 9,16%)

RASHODI:

4.364.920 KM

LIČNA PRIMANJA

1.247.328 KM  (28,58%)

MATERIJAL I USLUGE

618.066 KM  (14,16%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.296.000 KM  (29,69%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

21.543 KM  ( 0,49%)

OTPLATA DUGOVA

229.760 KM  ( 5,26%)

OSTALI RASHODI

55.000 KM  ( 1,26%)

PORESKI PRIHODI 2018. 2.328.150 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  50 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak50 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  188.100 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti188.100 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  40.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu40.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  2.100.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO2.100.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.361.770 KMXZatvori:

 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.354.270 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse28.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse20.100 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.275.670 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga30.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  6.500 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi6.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 275.000 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  275.000 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta275.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 400.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  400.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva400.000 KM
   • 995100 - Neutrošena namjenska sredstva
    400.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.247.328 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.247.328 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.025.656 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih200.038 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata12.634 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)9.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 618.066 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  618.066 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga88.732 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal20.700 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene1.600 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje46.100 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja19.200 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge35.825 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine90.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi315.909 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.296.000 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  404.000 KM
  • 414100 - Subvencije404.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  192.000 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji192.000 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  699.000 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova571.000 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS128.000 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  1.000 KM
  • 487900 - Transferi ostalim jedinicama vlasti1.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 897.223 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  882.223 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata868.923 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme13.300 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  15.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta15.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 21.543 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  21.543 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove21.543 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 229.760 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  229.760 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji229.760 KM

OSTALI RASHODI 2018. 55.000 KMXZatvori:

 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  5.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima5.000 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  50.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva50.000 KM