Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

6.235.492 KM

PORESKI PRIHODI

3.375.262 KM  (54,13%)

NEPORESKI PRIHODI

1.149.233 KM  (18,43%)

TRANSFERI I DONACIJE

329.461 KM  ( 5,28%)

PRIMICI OD IMOVINE

161.234 KM  ( 2,59%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

1.000.000 KM  (16,04%)

OSTALI PRIHODI

220.302 KM  ( 3,53%)

RASHODI:

6.235.492 KM

LIČNA PRIMANJA

1.295.029 KM  (20,77%)

MATERIJAL I USLUGE

875.485 KM  (14,04%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.461.043 KM  (23,43%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.774.150 KM  (28,45%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

110.979 KM  ( 1,78%)

OTPLATA DUGOVA

355.080 KM  ( 5,69%)

OSTALI RASHODI

363.726 KM  ( 5,83%)

PORESKI PRIHODI 2018. 3.375.262 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  304.684 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  28.032 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu28.032 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  546 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda473 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga73 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.042.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.042.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 1.149.233 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  8.328 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente8.328 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  1.119.878 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse40.523 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse152.355 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama850.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga77.000 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  1.027 KM
  • 723100 - Novčane kazne1.027 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  20.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi20.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 329.461 KMXZatvori:

 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  329.461 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta329.461 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 161.234 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  161.234 KM
  • 811100 - Primici za zgrade i objekte141.234 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu20.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 1.000.000 KMXZatvori:

 • 921000 - Primici od zaduživanja
  1.000.000 KM
  • 921200 - Primici od uzetih zajmova1.000.000 KM

OSTALI PRIHODI 2018. 220.302 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  208.918 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost208.918 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  11.384 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti11.384 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 1.295.029 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  1.295.029 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate1.093.025 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih187.807 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata7.097 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)7.100 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 875.485 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  875.485 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa700 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga131.222 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal24.996 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene20.450 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje68.050 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja11.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge58.750 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine332.733 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi226.684 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.461.043 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  20.000 KM
  • 414100 - Subvencije20.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  360.397 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji360.397 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  965.752 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova758.652 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS207.100 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  62.894 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja62.894 KM
 • 488000 - Transferi unutar iste jedinice vlasti
  52.000 KM
  • 488100 - Transferi unutar iste jedinice vlasti52.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.774.150 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.763.150 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata1.633.150 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata56.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme34.000 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu40.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  10.000 KM
  • 513600 - Izdaci po osnovu ulaganja u poboljšanje ostalih prirodnih dobara10.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  1.000 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.1.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 110.979 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  110.979 KM
  • 413100 - Rashodi na osnovu kamata na hartije od vrijednosti66.667 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove44.012 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata300 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 355.080 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  344.786 KM
  • 621100 - Izdaci za otplatu glavnice po hartijama od vrijednosti (izuzev akcija)172.561 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji172.225 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  10.294 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti10.294 KM

OSTALI RASHODI 2018. 363.726 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  52.496 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti52.496 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  15.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima15.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  270.515 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost208.918 KM
  • 631900 - Ostali izdaci61.597 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  12.014 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 12.014 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  13.701 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva13.701 KM