Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

15.500.000 KM

PORESKI PRIHODI

9.432.500 KM  (60,85%)

NEPORESKI PRIHODI

4.357.100 KM  (28,11%)

TRANSFERI I DONACIJE

999.600 KM  ( 6,45%)

PRIMICI OD IMOVINE

368.500 KM  ( 2,38%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

342.300 KM  ( 2,21%)

RASHODI:

15.500.000 KM

LIČNA PRIMANJA

5.267.600 KM  (33,98%)

MATERIJAL I USLUGE

3.323.390 KM  (21,44%)

TRANSFERI I DOZNAKE

3.762.500 KM  (24,27%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

1.356.600 KM  ( 8,75%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

142.030 KM  ( 0,92%)

OTPLATA DUGOVA

914.695 KM  ( 5,90%)

OSTALI RASHODI

733.185 KM  ( 4,73%)

PORESKI PRIHODI 2018. 9.432.500 KMXZatvori:

 • 711000 - Prihodi od poreza na dohodak i dobit
  2.000 KM
  • 711100 - Porezi na dohodak2.000 KM
 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  1.471.500 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti1.471.500 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  943.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu915.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone3.000 KM
  • 714300 - Porezi na finansijske i kapitalne transakcije25.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  14.000 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda9.000 KM
  • 715200 - Porezi na promet usluga3.000 KM
  • 715300 - Akcize2.000 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  7.000.000 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO7.000.000 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  2.000 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi2.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 4.357.100 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  426.500 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente415.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente11.000 KM
  • 721500 - Prihodi od kamata i ostalih naknada za data zajmove500 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.917.500 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse119.500 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse1.235.500 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama1.725.000 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga837.500 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  2.500 KM
  • 723100 - Novčane kazne2.500 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  10.600 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi10.600 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 999.600 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  220.000 KM
  • 731100 - Grantovi iz inostranstva20.000 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje200.000 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  779.600 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta779.600 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 368.500 KMXZatvori:

 • 811000 - Primici za proizvedenu stalnu imovinu
  15.000 KM
  • 811200 - Primici za postrojenja i opremu15.000 KM
 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  170.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište170.000 KM
 • 911000 - Primici od finansijske imovine
  183.500 KM
  • 911400 - Primici od naplate datih zajmova183.500 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 342.300 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  219.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost219.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  123.300 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti123.300 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 5.267.600 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  5.267.600 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate4.145.000 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih937.600 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata135.100 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)49.900 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.323.390 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  3.323.390 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa7.020 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga527.400 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal104.600 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene71.000 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje487.300 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja81.900 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge283.520 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine1.097.000 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi663.650 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 3.762.500 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  276.000 KM
  • 414100 - Subvencije276.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  1.372.400 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji1.372.400 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  2.104.100 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova1.691.600 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS412.500 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  10.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu10.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 1.356.600 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  1.174.300 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata600.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata220.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme148.300 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu206.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  132.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta130.000 KM
  • 513700 - Izdaci za nematerijalnu neproizvedenu imovinu2.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  50.300 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.50.300 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 142.030 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  142.030 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove140.130 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata1.900 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 914.695 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  50.510 KM
  • 621900 - Izdaci za otplatu ostalih dugova50.510 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  864.185 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti864.185 KM

OSTALI RASHODI 2018. 733.185 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  143.385 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti143.385 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  225.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima225.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  141.500 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost141.500 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  123.300 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 123.300 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  100.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva100.000 KM