Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

8.685.000 KM

PORESKI PRIHODI

4.622.212 KM  (53,22%)

NEPORESKI PRIHODI

3.368.586 KM  (38,79%)

TRANSFERI I DONACIJE

420.561 KM  ( 4,84%)

PRIMICI OD IMOVINE

100.000 KM  ( 1,15%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

173.641 KM  ( 2,00%)

RASHODI:

8.685.000 KM

LIČNA PRIMANJA

3.648.926 KM  (42,01%)

MATERIJAL I USLUGE

1.800.704 KM  (20,73%)

TRANSFERI I DOZNAKE

1.664.212 KM  (19,16%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

32.400 KM  ( 0,37%)

OTPLATA DUGOVA

542.105 KM  ( 6,24%)

OSTALI RASHODI

360.953 KM  ( 4,16%)

PORESKI PRIHODI 2018. 4.622.212 KMXZatvori:

 • 713000 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti
  715.012 KM
  • 713100 - Porezi na lična primanja i prihode od samostalnih djelatnosti715.012 KM
 • 714000 - Porezi na imovinu
  90.000 KM
  • 714100 - Porezi na imovinu88.000 KM
  • 714200 - Porezi na naslijeđe i poklone2.000 KM
 • 715000 - Porezi na promet proizvoda i usluga
  2.100 KM
  • 715100 - Porezi na promet proizvoda2.100 KM
 • 717000 - Indirektni porezi doznačeni od UIO
  3.813.400 KM
  • 717100 - Indirektni porezi doznačeni od UIO3.813.400 KM
 • 719000 - Ostali poreski prihodi
  1.700 KM
  • 719100 - Ostali poreski prihodi1.700 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 3.368.586 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od finansijske i nefinansijske imovine i pozitivnih kursnih razlika
  137.035 KM
  • 721200 - Prihodi od zakupa i rente137.000 KM
  • 721300 - Prihodi od kamata na gotovinu i gotovinske ekvivalente35.000 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.215.551 KM
  • 722100 - Administrativne naknade i takse65.000 KM
  • 722300 - Komunalne naknade i takse205.450 KM
  • 722400 - Naknade po raznim osnovama523.500 KM
  • 722500 - Prihodi od pružanja javnih usluga2.421.601 KM
 • 723000 - Novčane kazne
  5.000 KM
  • 723100 - Novčane kazne5.000 KM
 • 729000 - Ostali neporeski prihodi
  11.000 KM
  • 729100 - Ostali neporeski prihodi11.000 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 420.561 KMXZatvori:

 • 731000 - Grantovi
  32.189 KM
  • 731200 - Grantovi iz zemlje32.189 KM
 • 787000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  388.372 KM
  • 787200 - Transferi od entiteta388.372 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 100.000 KMXZatvori:

 • 813000 - Primici za neproizvedenu stalnu imovinu
  100.000 KM
  • 813100 - Primici za zemljište100.000 KM

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 173.641 KMXZatvori:

 • 931000 - Ostali primici
  70.000 KM
  • 931100 - Primici po osnovu poreza na dodatu vrijednost70.000 KM
 • 938000 - Ostali primici iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  103.641 KM
  • 938100 - Ostali primici iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti103.641 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 3.648.926 KMXZatvori:

 • 411000 - Rashodi za lična primanja
  3.648.926 KM
  • 411100 - Rashodi za bruto plate3.033.848 KM
  • 411200 - Rashodi za bruto naknade troškova i ostalih ličnih primanja zaposlenih453.824 KM
  • 411300 - Rashodi za naknadu plata zaposlenih za vrijeme bolovanja, roditeljskog odsustva i ostalih naknada plata117.538 KM
  • 411400 - Rashodi za otpremnine i jednokratne pomoći (bruto)43.716 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 1.800.704 KMXZatvori:

 • 412000 - Rashodi po osnovu korišćenja roba i usluga
  1.800.704 KM
  • 412100 - Rashodi na osnovu zakupa1.917 KM
  • 412200 - Rashodi na osnovu utroška energije, komunalnih, komunikacionih i transportnih usluga363.350 KM
  • 412300 - Rashodi za režijski materijal62.660 KM
  • 412400 - Rashodi za materijal za posebne namjene56.150 KM
  • 412500 - Rashodi za tekuće održavanje204.000 KM
  • 412600 - Rashodi na osnovu putovanja i smještaja59.100 KM
  • 412700 - Rashodi za stručne usluge121.845 KM
  • 412800 - Rashodi za usluge održavanja javnih površina i zaštite životne sredine216.500 KM
  • 412900 - Ostali nepomenuti rashodi715.182 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 1.664.212 KMXZatvori:

 • 414000 - Subvencije
  38.000 KM
  • 414100 - Subvencije38.000 KM
 • 415000 - Grantovi
  448.800 KM
  • 415200 - Grantovi u zemlji448.800 KM
 • 416000 - Doznake na ime socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta Republike, opština
  1.062.412 KM
  • 416100 - Doznake gradjanima koje se isplaćuju iz budžeta RS, opština i gradova921.012 KM
  • 416300 - Doznake pružaocima usluga socijalne zaštite koje se isplaćuju iz budžeta RS141.400 KM
 • 487000 - Transferi između različitih jedinica vlasti
  115.000 KM
  • 487200 - Transferi entitetu3.000 KM
  • 487300 - Transferi jedinicama lokalne samouprave4.000 KM
  • 487400 - Transferi fondovima obaveznog socijalnog osiguranja108.000 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 635.700 KMXZatvori:

 • 511000 - Izdaci za proizvedenu stalnu imovinu
  440.500 KM
  • 511100 - Izdaci za izgradnju i pribavljanje zgrada i objekata247.000 KM
  • 511200 - Izdaci za investiciono održavanje, rekonstrukciju i adaptaciju zgrada i objekata36.000 KM
  • 511300 - Izdaci za nabavku postrojenja i opreme97.500 KM
  • 511700 - Izdaci za nematerijalnu proizvedenu imovinu60.000 KM
 • 513000 - Izdaci za neproizvedenu stalnu imovinu
  25.000 KM
  • 513100 - Izdaci za pribavljanje zemljišta25.000 KM
 • 516000 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.
  170.200 KM
  • 516100 - Izdaci za zalihe materijala, robe i sitnog inventara, ambalaže i sl.170.200 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 32.400 KMXZatvori:

 • 413000 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi
  32.400 KM
  • 413300 - Rashodi na osnovu kamata na primljene zajmove22.800 KM
  • 413900 - Rashodi po osnovu zateznih kamata9.600 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 542.105 KMXZatvori:

 • 621000 - Izdaci za otplatu dugova
  476.105 KM
  • 621300 - Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova u zemlji476.105 KM
 • 628000 - Izdaci za otplatu dugova iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti (a + b)
  66.000 KM
  • 628100 - Izdaci za otplatu dugova prema drugim jedinicama vlasti66.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 360.953 KMXZatvori:

 • 418000 - Rashodi finansiranja, drugi finansijski troškovi i rashodi transakcija razmjene između ili unutar jedinica vlasti
  56.000 KM
  • 418100 - Rashodi finansiranja i drugi finansijski troškovi između jedinica vlasti56.000 KM
 • 419000 - Rashodi po sudskim rješenjima
  80.000 KM
  • 419100 - Rashodi po sudskim rješenjima80.000 KM
 • 631000 - Ostali izdaci
  96.312 KM
  • 631100 - Izdaci po osnovu poreza na dodatu vrijednost70.000 KM
  • 631900 - Ostali izdaci26.312 KM
 • 638000 - Ostali izdaci iz transakcija između ili unutar jedinica vlasti
  103.641 KM
  • 638100 - Ostali izdaci iz transakcija sa drugim jedinicama vlasti 103.641 KM
 • 999000 - Budžetska rezerva
  25.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva25.000 KM