Prikupljam podatke...

2018

PRIHODI:

22.843.000 KM

PORESKI PRIHODI

5.620.800 KM  (24,61%)

NEPORESKI PRIHODI

10.354.200 KM  (45,33%)

TRANSFERI I DONACIJE

250.000 KM  ( 1,09%)

PRIMICI OD IMOVINE

0 KM  ( 0,00%)

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA

0 KM  ( 0,00%)

OSTALI PRIHODI

6.618.000 KM  (28,97%)

RASHODI:

22.843.000 KM

LIČNA PRIMANJA

7.416.000 KM  (32,47%)

MATERIJAL I USLUGE

3.086.400 KM  (13,51%)

TRANSFERI I DOZNAKE

6.961.800 KM  (30,48%)

NEFINANSIJSKA IMOVINA (STALNA SREDSTVA)

5.193.800 KM  (22,74%)

FINANSIJSKA IMOVINA

0 KM  ( 0,00%)

RASHODI FINANSIRANJA (KAMATA)

2.000 KM  ( 0,01%)

OTPLATA DUGOVA

103.000 KM  ( 0,45%)

OSTALI RASHODI

80.000 KM  ( 0,35%)

PORESKI PRIHODI 2018. 5.620.800 KMXZatvori:

 • 711000 - Porezi na dobit pojedinca i preduzeća
  6.000 KM
  • 711100 - Porezi na dobit pojedinca6.000 KM
 • 714000 - Porez na imovinu
  2.180.000 KM
  • 714100 - Porez na imovinu2.180.000 KM
 • 716000 - Porez na dohodak
  233.000 KM
  • 716100 - Porez na dohodak233.000 KM
 • 717000 - Prihodi iz indirektnih poreza
  3.198.800 KM
  • 717100 - Prihodi iz indirektnih poreza3.198.800 KM
 • 719000 - Ostali porezi
  3.000 KM
  • 719100 - Ostali porezi3.000 KM

NEPORESKI PRIHODI 2018. 10.354.200 KMXZatvori:

 • 721000 - Prihodi od poduzetničkih aktivnosti i imovine i prihodi od pozitivnih kursnih lista
  6.734.800 KM
  • 721100 - Prihodi od nefinansijskih javnih preduzeća i finansijskih javnih institucija5.987.000 KM
  • 721200 - Ostali prihodi od imovine651.000 KM
  • 721600 - Prihodi od privatizacije96.800 KM
 • 722000 - Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga
  3.619.400 KM
  • 722100 - Administrativne takse46.900 KM
  • 722300 - Komunalne takse785.000 KM
  • 722400 - Ostale budžetske naknade1.806.000 KM
  • 722500 - Posebne naknade i takse855.000 KM
  • 722600 - Prihodi od pružanja javnih usluga (prihodi od sopstvenih djelatnosti)73.000 KM
  • 722700 - Neplanirane uplate-prihodi53.500 KM

TRANSFERI I DONACIJE 2018. 250.000 KMXZatvori:

 • 732000 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti
  250.000 KM
  • 732100 - Primljeni tekući transferi od ostalih nivoa vlasti250.000 KM

PRIMICI OD IMOVINE 2018. 0 KMXZatvori:

PRIMICI OD ZADUŽIVANJA 2018. 0 KMXZatvori:

OSTALI PRIHODI 2018. 6.618.000 KMXZatvori:

 • 995000 - Prenesena sredstva
  6.618.000 KM
  • 995100 - Prenesena sredstva6.618.000 KM

LIČNA PRIMANJA 2018. 7.416.000 KMXZatvori:

 • 611000 - Plaće i naknade troškova zaposlenih
  6.794.000 KM
  • 611100 - Bruto plaće5.870.000 KM
  • 611200 - Naknade troškova zaposlenih 924.000 KM
 • 612000 - Doprinosi poslodavca i ostali doprinosi
  622.000 KM
  • 612100 - Doprinosi poslodavca622.000 KM

MATERIJAL I USLUGE 2018. 3.086.400 KMXZatvori:

 • 613000 - Izdaci za materijal i usluge
  3.086.400 KM
  • 613100 - Putni troškovi25.000 KM
  • 613200 - Izdaci za energiju241.000 KM
  • 613300 - Izdaci za komunalne i komunikacijske usluge252.000 KM
  • 613400 - Nabavka materijala i sitnog inventara475.900 KM
  • 613500 - Izdaci za usluge prevoza i goriva47.000 KM
  • 613600 - Unajmljivanje imovine i opreme10.000 KM
  • 613700 - Izdaci za tekuće održavanje281.000 KM
  • 613800 - Izdaci osiguranja, bankarskih usluga i usluga platnog prometa37.000 KM
  • 613900 - Ugovorne i druge posebne usluge1.717.500 KM

TRANSFERI I DOZNAKE 2018. 6.961.800 KMXZatvori:

 • 614000 - Tekući grantovi
  2.880.810 KM
  • 614100 - Grantovi drugim nivoima vlade233.000 KM
  • 614200 - Grantovi pojedincima1.288.200 KM
  • 614300 - Grantovi neprofitnim organizacijama930.610 KM
  • 614400 - Subvencije javnim preduzećima255.000 KM
  • 614500 - Subvencije privatnim preduzećima130.000 KM
  • 614800 - Ostali grantovi, povrat i drugo44.000 KM
 • 615000 - Kapitalni grantovi
  4.080.990 KM
  • 615100 - Kapitalni grantovi drugim nivoima vlade3.720.600 KM
  • 615200 - Kapitalni grantovi pojedincima30.000 KM
  • 615300 - Kapitalni grantovi neprofitnim organizacijama330.390 KM

NEFINANSIJSKA IMOVINA - STALNA SREDSTVA 2018. 5.193.800 KMXZatvori:

 • 821000 - Nabavka stalnih sredstava
  5.193.800 KM
  • 821100 - Nabavka zemljišta, šuma i višegodišnjih zasada85.000 KM
  • 821200 - Nabavka građevina4.306.800 KM
  • 821300 - Nabavka opreme760.000 KM
  • 821500 - Nabavka stalnih sredstava u obliku prava30.000 KM
  • 821600 - Rekonstrukcija i investiciono održavanje12.000 KM

FINANSIJSKA IMOVINA 2018. 0 KMXZatvori:

RASHODI FINANSIRANJA - KAMATA 2018. 2.000 KMXZatvori:

 • 616000 - Izdaci za kamate i ostale naknade
  2.000 KM
  • 616300 - Kamate na domaće pozajmljivanje2.000 KM

OTPLATA DUGOVA 2018. 103.000 KMXZatvori:

 • 823000 - Otplate dugova
  103.000 KM
  • 823300 - Otplate domaćeg pozajmljivanja103.000 KM

OSTALI RASHODI 2018. 80.000 KMXZatvori:

 • 999000 - Budžetska rezerva
  80.000 KM
  • 999900 - Budžetska rezerva80.000 KM